Zasady ochrony prywatności Bose SoundTouch

Aby znaleźć numer interfejsu SoundTouch, należy dotknąć kolejno Ustawienia > Informacje > Informacje o aplikacji SoundTouch

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI DLA PRODUKTÓW BOSE SOUNDTOUCH
WPROWADZENIE I NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY

Firma Bose Corporation przykłada dużą wagę do ochrony prywatności swoich klientów. Ze względu na szacunek wobec swoich klientów, bardzo ważną kwestią dla nas jest zapewnienie zrozumienia, jakie dane osobowe i inne informacje firma Bose gromadzi na temat użytkowników, w jaki sposób wykorzystuje i udostępnia takie dane, a także kroków, jakie mogą zostać podjęte przez użytkownika w celu ograniczenia takiego wykorzystania lub udostępniania. Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi zasadami ochrony prywatności, które opisują sposób, w jaki firma Bose gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje w powiązaniu z systemami SoundTouch(TM), a także oprogramowaniem komputerowym i aplikacjami mobilnymi SoundTouch (zwanych dalej łącznie "oprogramowaniem").

Jak opisano w niniejszych zasadach ochrony prywatności, dane osobowe i inne informacje będą kontrolowane i przetwarzane przez amerykańską firmę Bose Corporation, której siedziba znajduje się pod adresem The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701.

Firma Bose gromadzi określone informacje o użytkowniku za pośrednictwem systemu i oprogramowania SoundTouch w celu zapewnienia prawidłowego działania i obsługi systemu SoundTouch. Informacje są używane także w celu zapewnienia wsparcia dla relacji użytkownika z firmą Bose, zarządzania działalnością firmy oraz do innych celów, które przedstawiono poniżej.

Zaznaczenie pola wyboru lub kliknięcie przycisku oraz kontynuacja konfiguracji systemu i oprogramowania SoundTouch oznacza zgodę użytkownika na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych i innych informacji w sposób opisany w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na warunki tych zasad, nie powinien kontynuować konfiguracji systemu SoundTouch i musi skontaktować się z firmą Bose.

Jak przedstawiono to szczegółowo poniżej, firma Bose gromadzi różne informacje techniczne podczas użycia systemu i oprogramowania SoundTouch, w tym adres IP systemu i jego identyfikator. Firma Bose gromadzi także informacje o użyciu i zawartości, takie jak zawartość przypisana do ustawień wstępnych systemu SoundTouch oraz historia słuchania przy użyciu systemu SoundTouch (w tym ostatnio odtwarzane stacje, listy odtwarzania, wykonawcy, albumy, utwory lub podcasty).

Adres IP użytkownika jest używany także do określania informacji o jego lokalizacji podczas korzystania z systemu SoundTouch. Informacje te są analizowane podczas każdego użycia systemu w celu zapewnienia dostępu do odpowiedniej zawartości dla lokalizacji użytkownika. Należy jednak podkreślić, że informacje o lokalizacji nie są zachowywane, a lokalizacja użytkownika nie jest śledzona w czasie.

Firma Bose może łączyć dowolne gromadzone informacje z danymi osobowymi i innymi informacjami otrzymywanymi przez nią z innych źródeł, zarówno online, jak i offline. Informacje te mogą być przesyłane do baz danych firmy Bose (włącznie z bazami danych w chmurze) oraz zapisywane w nich; bazy te mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub innym miejscu. Informacje mogą być także udostępniane podmiotom zależnym firmy Bose, autoryzowanym dystrybutorom i sprzedawcom produktów firmy Bose, zaufanym dostawcom usług, które działają w imieniu firmy Bose, bądź dostawcom usług strumieniowego przesyłania muzyki lub innym dostawcom zawartości na całym świecie.

Za zgodą użytkownika firma Bose, podmiot zależny firmy Bose lub autoryzowany dystrybutor produktów firmy Bose może także używać danych osobowych (lub udostępniać je zaufanemu dostawcy usług) w celu wysyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów firmy Bose lub pokrewnych produktów albo usług innych firm, które mogą być interesujące dla użytkownika. Użytkownik otrzyma możliwość wyrażenia zgody lub odmowy podczas konfigurowania konta SoundTouch.

 

Zgodnie z poniższym opisem, użytkownik może zainstalować i skonfigurować system SoundTouch w pseudoanonimowy sposób, ale nie będzie wtedy otrzymywać ważnych informacji o aktualizacjach produktu i innej komunikacji z firmy Bose. Ponadto firma Bose będzie w dalszym ciągu gromadzić pewne informacje (w tym adres IP systemu i informacje o ustawieniach wstępnych), które są wymagane do prawidłowego działania systemu. Nie będzie jednak możliwe powiązanie tych informacjami z użytkownikiem.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych, użytkownik może mieć prawo do dostępu, modyfikowania i/lub zażądania usunięcia informacji, które firma Bose gromadzi na temat użytkownika. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na pewne formy przetwarzania danych, kontaktując się z firmą Bose pod odpowiednim numerem podanym na stronie Kontakt, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacyandsecurity@bose.com.

Niniejsze zasady ochrony prywatności odnoszą się do informacji gromadzonych za pośrednictwem systemu i oprogramowania SoundTouch; do innych działań obsługi klientów firmy Bose Corporation odnoszą się odmienne zasady ochrony prywatności, które można wyświetlić na stronie http://global.bose.com. "Dane osobowe" w kontekście niniejszych zasad oznaczają informacje umożliwiające zidentyfikowanie użytkownika, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

DANE OSOBOWE I INNE INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ FIRMĘ BOSE

Głównym celem gromadzenia tych informacji jest zapewnienie prawidłowego działania i obsługi systemu (patrz poniższa sekcja "Jak firma Bose używa danych osobowych i innych informacji"). Użytkownik wyraża zgodę na odbieranie i zapisywanie przez firmę Bose różnych informacji dotyczących użytkownika za pośrednictwem oprogramowania SoundTouch(TM) zainstalowanego na komputerze, tablecie lub urządzeniu przenośnym. Użytkownik wyraża także zgodę na gromadzenie przez firmę Bose informacji za pośrednictwem systemu SoundTouch.

Informacje gromadzone przez firmę Bose mogę obejmować dane osobowe i inne informacje, takie jak:

informacje techniczne, w tym:
· Typ i szybkość połączenia internetowego
· Lista systemów i aplikacji SoundTouch
· Wersje oprogramowania układowego produktów SoundTouch, adresy MAC, adresy IP i moc sygnału Wi-Fi(R)
· Wersje oprogramowania SoundTouch
· Informacje o lokalizacji uzyskane na podstawie adresu IP (są one analizowane za każdym razem, gdy używany jest system SoundTouch, aby umożliwić dostęp do treści zależnych od lokalizacji użytkownika, ale nie są zapisywane ani śledzone)
· System operacyjny i typ urządzenia w przypadku komputera, tabletu lub urządzenia przenośnego, na którym używane jest oprogramowanie SoundTouch
· Preferencje poczty e-mail
· Hasło oprogramowania SoundTouch (dane te są zmieniane poprzez "hashowanie" i nikt nie ma dostępu do ich oryginalnej postaci, także firma Bose)

Informacje o treści i użytkowaniu, w tym:
· Treść przechowywana w zaprogramowanych ustawieniach systemu SoundTouch
· Historia odsłuchu i dane treści systemu SoundTouch, w tym odtwarzane ostatnio stacje, listy odtwarzania, artyści, wykonawcy, albumy i podkasty
· Wzorce treści oraz użytkowania oprogramowania i systemu SoundTouch (w tym czas używania systemu i przesyłania treści)
· "Tokeny" usług zawierające informacje uwierzytelniające, które umożliwiają bezproblemowe dostarczanie treści stron trzecich do systemu SoundTouch
· Informacje transakcyjne umożliwiające zarządzanie prawami cyfrowymi

Nazwisko (jeśli zostało podane)
Dane kontaktowe, w tym: - Adres pocztowy (jeśli został podany) - Adres e-mail

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przechowywanie tych danych w bazach danych firmy Bose (w tym bazach danych w chmurze) oraz bazach danych wybranych usługodawców zewnętrznych działających w imieniu Bose. Te bazy danych mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub w innym miejscu poza krajem zamieszkania użytkownika.

Użytkownik może zainstalować i skonfigurować system SoundTouch w sposób pseudoanonimowy, podając jednorazowy lub niedziałający adres e-mail. W takim przypadku można nie podawać prawidłowego imienia i nazwiska, adresu i innych danych osobowych w czasie procesu konfiguracji. Jeśli jednak użytkownik nie poda działającego adresu e-mail, nie będzie otrzymywać ważnych informacji o aktualizacjach produktu. Ponadto automatycznie gromadzone informacje, które wymieniono powyżej (włącznie z adresem IP i historią słuchania) będą w dalszym ciągu gromadzone oraz będzie tworzone ich powiązanie z kontem użytkownika, ponieważ są one wymagane do prawidłowego działania i obsługi systemu; jednak firma Bose nie będzie mogła powiązać tych informacji z użytkownikiem.

Podczas konfiguracji systemu SoundTouch użytkownik pobrał oprogramowanie z witryny internetowej firmy Bose lub sklepu z aplikacjami innej firmy. Witryna internetowa firmy Bose używa mechanizmów śledzenia online, w tym plików cookie. Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji z tej i innych witryn internetowych firmy Bose podlega naszym zasadom ochrony prywatności online, które omówiono poniżej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących witryny pobierania firmy Bose, należy kliknąć łącze "Zasady ochrony prywatności" na stronie http://www.bose.com/soundtouch_app. Jeśli oprogramowanie SoundTouch zostało pobrane ze sklepu z aplikacjami innej firmy, należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności tej firmy, aby poznać jej praktyki dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji. Jeśli za pośrednictwem systemu SoundTouch używana jest usługa muzyczna lub inna usługa strumieniowego przesyłania zawartości, należy zapoznać się także z zasadami ochrony prywatności tej usługi.

ŁĄCZENIE DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH INFORMACJI

Użytkownik potwierdza, że do celów opisanych w niniejszych zasadach firma Bose może łączyć dane osobowe i inne informacje gromadzone za pośrednictwem systemu i oprogramowania SoundTouch(TM) z informacjami otrzymanymi z innych źródeł, zarówno online, jak i offline. Przykładowo, firma Bose może połączyć informacje z systemu SoundTouch z informacjami zgromadzonymi w swojej witrynie internetowej bądź podczas komunikacji z użytkownikiem przez telefon lub pocztę e-mail.

Mówiąc precyzyjniej firma Bose może uzyskiwać dane osobowe użytkownika i inne informacje ze źródeł takich jak:

Treść komunikacji użytkownika z firmą Bose i jego kontakty z nami (w tym w witrynach internetowych, w sklepach, podczas wydarzeń specjalnych, podczas rozmów telefonicznych oraz w korespondencji pocztowej i e-mail)

Aplikacje śledzące witryny (szczegółowe informacje zawierają zasady ochrony prywatności online firmy Bose dostępne pod adresem http://global.bose.com)

Nasze filie, autoryzowani dystrybutorzy i sprzedawcy produktów Bose oraz inne firmy zewnętrzne

z przesyłanych do nas formularzy i zapytań;

Użytkownik zgadza się, że dane osobowe i inne informacje gromadzone przez Bose i łączone z informacjami SoundTouch mogą zawierać:

Nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail

Dane rozliczeniowe, takie jak adres korespondencyjny i rozliczeniowy, numer karty kredytowej lub debetowej, numer weryfikacyjny i data ważności

Informacje o zakupach i innych kontaktach z firmą Bose (np. ankietach lub obsłudze klienta)

Informacje o przeglądaniu Internetu (szczegóły w zasadach ochrony prywatności online przez firmę Bose)

Inne dane osobowe gromadzone za zgodą użytkownika lub których zbieranie jest dozwolone lub wymagane przez prawo

Jak wskazano powyżej, gromadzenie, wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych i innych informacji zebranych w sposób inny niż za pośrednictwem systemu i oprogramowania SoundTouch podlega innych zasadom ochrony prywatności firmy Bose (oraz decyzjom podjętym przez użytkownika w związku z tymi zasadami). Dodatkowe informacje są dostępne na stronie http://global.bose.com. W przypadku konfliktu między innymi zasadami a tymi zasadami ochrony prywatności obowiązują niniejsze zasady.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I INNYCH INFORMACJI

Firma Bose gromadzi dane osobowe i inne informacje za pośrednictwem systemu i oprogramowania SoundTouch (TM) przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego działania i obsługi systemu SoundTouch. Informacje te są używane także w celu zapewnienia wsparcia dla relacji użytkownika z firmą Bose oraz do zarządzania działalnością firmy. Użytkownik wyraża zgodę na użycie tych informacji przez firmę Bose do tych celów, w tym:

Aby umożliwić właściwą obsługę i serwisowanie systemu SoundTouch

Aby świadczyć zamówione usługi, w tym usługi świadczone za pośrednictwem lub w związku z systemem SoundTouch (np. usługi strumieniowego przesyłania dźwięku)

w celu realizacji transakcji zakupu lub innej rozpoczętej przez użytkownika transakcji;

w celu udzielenia odpowiedzi na prośbę użytkownika o informacje oraz zapewnienia bardziej wydajnej i skutecznej obsługi klienta;

W celu udostępnienia użytkownikowi ważnych aktualizacji produktu, wskazówek użytkowania i innych informacji o produkcie SoundTouch i dostępnych za jego pośrednictwem treściach

Aby pomóc w doskonaleniu produktów, usług i witryn

W celach analizy, badań rynkowych lub raportów

aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa lub móc rozwiązać problemy techniczne;

W celu odpowiedzi na wezwania sądowe, wyroki lub procesy prawne albo też dochodzić własnych praw lub bronić się przed roszczeniami

W innych celach, na które użytkownik wyraził zgodę lub które są dozwolone lub wymagane przez prawo (patrz np. "Marketing i opcje dotyczące prywatności" poniżej)

DLACZEGO I JAK UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE I INNE INFORMACJE

Użytkownik zgadza się, że firma Bose może udostępnić jego dane osobowe i inne informacje stronom trzecim, jak następuje:

Podmiotom zależnym firmy Bose, autoryzowanym dystrybutorom i sprzedawcom produktów Bose oraz zaufanym usługodawcom zewnętrznym, którzy pomagają nam w wydajnej i efektywnej obsłudze klientów

Dostawcom usług strumieniowego przesyłania muzyki i innych treści w celu dostawy treści przez system SoundTouch (TM)

Podmiotom zależnym firmy Bose, autoryzowanym dystrybutorom i sprzedawcom produktów Bose oraz zaufanym usługodawcom zewnętrznym, którzy w naszym imieniu realizują zainicjowane przez klienta zakupy, usługi i transakcje

Zaufanym usługodawcom, którzy pomagają nam w zarządzaniu działalnością oraz przechowują, zabezpieczają i analizują dane w naszym imieniu

W celu informowania bieżących i potencjalnych partnerów biznesowych o użytkowaniu systemu SoundTouch i udostępnianych za jego pośrednictwem usług, przy czym dane te będą udostępniane jedynie w formie zagregowanej lub pozbawionej informacji umożliwiających identyfikację użytkownika i nie będą ujawniać żadnych danych osobowych

W celu odpowiedzi na wezwania sądowe, wyroki lub procesy prawne albo też dochodzić własnych praw lub bronić się przed roszczeniami

W sytuacjach, w których uznamy, że jest to niezbędne, aby zbadać, zapobiec lub podjąć działania w związku z niedozwolonymi działaniami, podejrzeniami o oszustwo, lukami w zabezpieczeniach, sytuacjami potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego jakiejś osoby oraz naruszeniami warunków świadczenia usług

w sposób dozwolony przez prawo lub zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Firma Bose nie będzie udostępniać danych osobowych do celów marketingowych bez zgody użytkownika zgodnie z poniższym opisem.

MARKETING I OPCJE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

Użytkownik dysponuje pewnymi opcjami dotyczącymi wykorzystywania i udostępniania przez firmę Bose danych osobowych do celów marketingowych. Firma Bose nie będzie wykorzystywać danych osobowych do kontaktowania się z użytkownikiem w celach marketingowych bez jego zgody. Użytkownik otrzyma możliwość wybrania opcji dotyczących marketingu podczas konfigurowania konta SoundTouch (TM). Wyrażając zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od firmy Bose, użytkownik wyraża zgodę na następujące kwestie:

Firma Bose, podmioty zależne firmy Bose, autoryzowani dystrybutorzy i sprzedawcy produktów firmy Bose mogą wykorzystywać dane osobowe do kontaktowania się z użytkownikiem przez pocztę e-mail lub tradycyjną pocztę w odniesieniu do produktów, usług, promocji, wydarzeń specjalnych lub innych kwestii, które mogą być interesujące dla użytkownika.

Firma Bose, podmioty zależne firmy Bose, autoryzowani dystrybutorzy i sprzedawcy produktów firmy Bose mogą wykorzystywać dane osobowe do kierowania oraz dostosowywania reklam i zawartości otrzymywanej przez użytkownika, co obejmuje biuletyny i komunikację promocyjną dotyczącą produktów i usług firmy Bose lub innych firm. Firma Bose dokłada starań, aby taka zawartość była pomocna i/lub interesująca dla użytkownika; firma może na przykład wysłać wiadomość e-mail lub broszurę na temat nowego produktu SoundTouch.

Firma Bose może udostępniać dane osobowe zaufanym dostawcom usług, którzy działają w imieniu firmy Bose, zapewniając jej pomoc w marketingu, na przykład przez administrację programem promocyjnych wiadomości e-mail i reklamą online firmy Bose.

Firma Bose nie będzie udostępniać innym firmom ani sprzedawcom produktów firmy Bose danych osobowych, które zostały zgromadzone za pośrednictwem systemu lub oprogramowania SoundTouch, do celów marketingu ich produktów lub usług.

Aby wyrazić zgodę na wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych do takich celów, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru podczas konfiguracji konta SoundTouch. Jeśli w późniejszym momencie użytkownik zdecyduje, że nie chce otrzymywać takich wiadomości marketingowych, może poprosić firmę Bose o przerwanie korzystania lub udostępniania danych osobowych do takich celów, dzwoniąc do firmy Bose na jeden z numerów podanych na stronie Kontakt.

Użytkownik może mieć także możliwość określenia swoich preferencji dotyczących prywatności podczas przesyłania pewnych informacji do firmy Bose, np. podczas wykonywania transakcji lub w formularzu rejestracji na wydarzenie. Ponadto marketingowe wiadomości e-mail firmy Bose zawsze zawierają metodę anulowania subskrypcji takich wiadomości.

Należy zauważyć, że pomimo prośby użytkownika firma Bose może w dalszym ciągu wykorzystywać i udostępniać pewne informacje w sposób dozwolony przez prawo lub zgodnie z wymaganiami prawnymi. Przykładowo, użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania pewnych wiadomości e-mail dotyczących obsługi. Aby tego uniknąć, użytkownik może skonfigurować system SoundTouch pseudoanonimowo w sposób opisany powyżej.

BEZPIECZEŃSTWO

Firma Bose podejmuje odpowiednie działania techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem, szczególnie w przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje transmisję danych przez sieć, a także w celu ochrony przed innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

SPECJALNA UWAGA DLA KLIENTÓW SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Dane osobowe i inne informacje omówione w niniejszych zasadach są gromadzone i kontrolowane przez firmę Bose Corporation w Stanach Zjednoczonych. Siedziba firmy Bose znajduje się pod adresem The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w Stanach Zjednoczonych do celów opisanych w niniejszych zasadach. Zgodnie z powyższym opisem firma Bose może także przekazać przetwarzanie danych lub w inny sposób udostępniać dane podmiotom zależnym, autoryzowanym dystrybutorom i sprzedawcom produktów firmy Bose, zaufanym dostawcom usług i zaufanym partnerom biznesowym w Stanach Zjednoczonych lub krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika. Firma Bose podejmie rozsądne działania umowne lub inne w celu ochrony prywatności użytkownika i zapewnienia zgodności z niniejszymi zasadami, ale prawa dotyczące ochrony danych osobowych w tych krajach mogą się różnić lub być mniej restrykcyjne niż prawa obowiązujące w kraju zamieszkania. Użytkownik wyraża jawnie zgodę na takie przekazywanie i przetwarzanie.

Zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych, użytkownik może mieć prawo do dostępu, modyfikowania i/lub zażądania usunięcia informacji, które firma Bose gromadzi na temat użytkownika. Użytkownik może wycofać swoją zgodę, kontaktując się z firmą Bose pod odpowiednim numerem podanym na stronie Kontakt, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacyandsecurity@bose.com.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku klientów w Stanach Zjednoczonych niniejsze zasady podlegają prawu stanu Massachusetts z wyjątkiem konfliktów z przepisami prawa.

Zmiany w niniejszych zasadach ochrony prywatności będą przekazywane za pośrednictwem oprogramowania SoundTouch (TM). W przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo, firma Bose będzie powiadamiać użytkownika na inne sposoby i/lub dążyć do uzyskania jego zgody na te zmiany.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy zadzwonić na odpowiedni numer podany na stronie Kontakt lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacyandsecurity@bose.com.

Zmiany: 21 sierpnia 2013 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI BOSE SOUNDTOUCH

Data rozpoczęcia obowiązywania: 20 września 2017 roku

Firma Bose Corporation (dalej w skrócie jako „firma Bose”) szanuje prawo do zachowania poufności danych osobowych użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) opisuje nasze praktyki dotyczące informacji zgromadzonych w związku z naszymi systemami SoundTouch (TM), jak również oprogramowaniem komputerowym SoundTouch i aplikacjami mobilnymi (zwanymi łącznie "Usługami"). Polityka ta odnosi się do informacji zbieranych za pośrednictwem Usług; nie ma ona zastosowania do witryny Bose lub jakichkolwiek innych aplikacji mobilnych Bose, produktów bądź usług.

Zaznaczenie pola lub kliknięcie przycisku „Zgadzam się” i przejście do konfiguracji Usług, oznacza akceptację warunków niniejszej Polityki przez użytkownika. Jeśli użytkownik nie akceotuje warunków poniższej Polityki, nie powinien przechodzić do etapu konfiguracji Usług i jest proszony o kontakt z firmą Bose pod poniższym adresem.

Informacje gromadzone poprzez Usługi są administrowane przez firmę Bose Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Siedziba firmy Bose znajduje się pod adresem The Mountain, Framingham, Massachusetts, 01701.

Niniejsza polityka prywatności zawiera następujące sekcje:

• Dane osobowe gromadzone przez firmę Bose
• Sposób wykorzystywania informacji
• Sposób udostępniania informacji
• Opcje marketingowe
• Prywatność nieletnich i dzieci
• Użytkownicy międzynarodowi
• Prawa użytkownika
• Zmiany naszej Polityki prywatności
• Sposób ochrony informacji użytkownika
• Prawa dotyczące ochrony prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia
• Okres przechowywania informacji
• Dane kontaktowe firmy Bose

DANE OSOBOWE GROMADZONE PRZEZ FIRMĘ BOSE

Informacje o użytkowniku uzyskujemy w następujący sposób:

1. Dane przekazane Bose przez Użytkownika

Bose gromadzi różne informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio poprzez korzystanie z Usług, podczas takich czynności jak rejestracja konta, wysyłanie pytań lub komentarzy za pośrednictwem formularza lub wiadomości e-mail, logowanie lub integracja z kontem mediów społecznościowych oraz rejestracja własnych produktów i korzystanie z usług wsparcia dla klientów oraz pomocy technicznej. Rodzaje danych gromadzonych bezpośrednio od użytkownika obejmują:

• nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
• logi i hasło;
• nazwa głośnika;
• preferencje poczty e-mail.

2. Dane techniczne i informacje dotyczące użycia

Firma BOSE lub jej dostawcy usług automatycznie gromadzą określone dane techniczne i informacje dotyczące użycia pochodzące z systemu SoundTouch; oprogramowania SoundTouch i/lub aplikacji mobilnej oraz telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta użytkownik w celu uzyskania dostępu do Usług, aby zapewnić prawidłowe działanie Usług i ulepszyć ich jakość oraz doznania użytkownika. Dane te zawierają:

informacje techniczne, w tym:

• typ połączenia internetowego, adres IP i moc sygnału Wi-Fi(R);
• listę systemów SoundTouch oraz oprogramowania, oprogramowanie układowe SoundTouch i wersje oprogramowania, numer seryjny oraz identyfikator systemu;
• system operacyjny i/lub model sprzętu oraz adres MAC, IP, SSID i inne identyfikatory urządzenia powiązane z komputerem, tabletem lub urządzeniem mobilnym używanym w związku z oprogramowaniem SoundTouch;
• dane na temat sieci takie jak rodzaj sieci i operator;
• ogólne dane o lokalizacji (miasto/kraj) uzyskane na podstawie adresu IP. Dane te są analizowane za każdym razem, kiedy użytkownik korzysta z Usług, aby umożliwić mu dostęp do treści, które różnią się w zależności od miejsca pobytu użytkownika (np. aby zapewnić dostęp do lokalnych stacji radiowych); precyzyjne dane dotyczące położenia GPS nie są gromadzone ani przechowywane;
• informacje dziennika i błędów;

dane kontaktowe, w tym:

• treść przechowywana w zaprogramowanych ustawieniach systemu SoundTouch;
• historia odsłuchu i dane treści systemu SoundTouch, w tym odtwarzane ostatnio stacje, listy odtwarzania, artyści, wykonawcy, albumy i podkasty;
• wzorce treści oraz użytkowania oprogramowania i systemu SoundTouch (w tym czas używania systemu i przesyłania treści, wciśnięcia przycisku itp.);
• „tokeny” usług zawierające dane uwierzytelniania, które umożliwiają bezproblemowe dostarczanie treści stron trzecich do systemu SoundTouch (np. bezproblemowe połączenie z kontem Spotify podczas następnego korzystania z Usług);
• informacje transakcyjne umożliwiające zarządzanie prawami cyfrowymi (np. aby dostawcy usług muzycznych mogli przekazać odpowiednie środki finansowe artystom w zależności od tego, jak często jest odtwarzana ich zawartość).
W celu gromadzenia informacji omówionych w tym ustępie firma Bose lub jej dostawcy usług mogą wykorzystywać rejestry sieciowe lub aplikacje, które identyfikują Usługi użytkownika i gromadzą informacje na temat metod używania przez niego Usług, w tym zestawy dla programistów („SDK"), piksele, skrypty i inne mechanizmy do śledzenia.

3. Informacje zbierane poprzez strony i platformy firm zewnętrznych

Jeżeli użytkownik łączy się ze stroną lub platformą firmy zewnętrznej (np. Spotify, Pandora lub TuneIn) poprzez Usługi, firmy te mogą pozwolić firmie Bose i jej usługodawcom na dostęp i przechowywanie dodatkowych informacji dotyczących interakcji użytkownika z tymi stronami i platformami w zakresie korzystania z Usług. Jeśli użytkownik nie chce, aby dane te były udostępniane, nie powinien nawiązywać tego rodzaju połączeń.
Jeśli użytkownik decyduje się na interakcję z lub korzystanie z tych funkcji, może spowodować to ujawnienie informacji użytkownika bezpośrednio tym firmom zewnętrznym. Ponieważ wspomniane usługi firm zewnętrznych nie są realizowane przez firmę Bose, firma Bose nie bierze odpowiedzialności za treści lub praktyki obowiązujące na tych stronach. Zbieranie, wykorzystywanie oraz ujawnianie danych użytkownika będzie podlegać zasadom polityk prywatności stron firm zewnętrznych, nie zaś zasadom niniejszej Polityki.

4. Informacje zbierane od stowarzyszonych i niestowarzyszonych osób trzecich

Bose może otrzymać dodatkowe informacje o użytkowniku, takie jak dane demograficzne lub historia zakupów od jednostek stowarzyszonych kontrolowanych przez tego samego właściciela oraz od osób trzecich, takich jak partnerzy biznesowi, sprzedawcy, badacze i analitycy, które możemy wykorzystać do uzupełnienia informacji zebranych bezpośrednio od użytkownika.

KORZYSTANIE Z DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Zbieramy dane w celu umożliwienia prawidłowego działania i obsługi systemu SoundTouch, oraz aby pomóc naszym klientom w pełni wykorzystywać ich produkty i usługi firmy Bose. Na przykład możemy wykorzystać informacje w celu:

• realizacji transakcji zakupu lub innej rozpoczętej przez użytkownika transakcji;
• świadczenia zamówionych usług, w tym usług świadczonych za pośrednictwem lub w związku z systemem SoundTouch (np. usługi strumieniowego przesyłania dźwięku);
• zrozumienia i rozwiązania awarii i problemów z aplikacją oraz innych zgłaszanych problemów;
• doskonalenia usług i poprawy doznań użytkowników z nimi związanych;
• testowania i tworzenia nowych produktów, funkcji i usług oraz doskonalenia istniejących produktów, funkcji i usług firmy Bose;
• udzielenia odpowiedzi na prośby użytkownika o informacje oraz zapewnienia bardziej wydajnej i skutecznej obsługi klienta;
• udostępnienia użytkownikowi ważnych aktualizacji produktu, wskazówek użytkowania i innych informacji o Usługach i dostępnych za ich pośrednictwem treściach;
• wzbudzenia zainteresowania analizą, badaniami rynkowymi lub raportami;
• zapewnienia bezpieczeństwa i monitorowania oraz rozwiązywania problemów technicznych oraz błędów;
• kontaktowania się (za zgodą użytkownika) przez pocztę e-mail, tradycyjną lub telefon w sprawie produktów, usług, promocji, wydarzeń specjalnych i w innych sprawach, które według Bose mogą zainteresować użytkowników;
• odpowiedzi na wezwania sądowe, wyroki lub procesy prawne albo też dochodzić własnych praw lub bronić się przed roszczeniami.

Połączone dane. Użytkownik wyraża zgodę, dla celów omówionych w niniejszej Polityce, na łączenie danych zebranych za pośrednictwem Usług z danymi, które otrzymujemy z innych źródeł, zarówno online, jak i offline, i wykorzystywanie ich zgodnie z niniejszą Polityką.

Dane agregowane/depersonalizowane. Możemy agregować i/lub depersonalizować dane gromadzone za pośrednictwem Usług. Możemy używać danych depersonalizowanych i/lub agregowanych do dowolnych celów, w tym m.in. do badań i działań marketingowych. Możemy również udostępniać te dane dowolnym osobom trzecim, w tym reklamodawcom, partnerom promocyjnym, potencjalnym partnerom biznesowym, sponsorom, promotorom wydarzeń, i/lub innym osobom.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Bose będzie udostępniać dane użytkowników na następujące sposoby:

Filie i podmioty zależne Możemy udostępniać informacje, które zbieramy w ramach rodziny spółek Bose.

Usługodawcy lub autoryzowani sprzedawcy Możemy zapewnić dostęp do informacji lub udostępniać informacje wybranym usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu. Usługodawcy ci świadczą dla nas szereg usług, włączając w to bez ograniczeń fakturowanie, sprzedaż, marketing, dostarczanie treści i funkcji, reklamę, analizy, badania, obsługę klienta, wysyłkę i realizację, przechowywanie danych, zapewnianie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom, przetwarzanie płatności i usługi prawne. Takie podmioty, to między innymi dostawcy usług analitycznych dotyczących awarii i błędów, np. Crashlytics oraz dostawcy usług, tacy jak firma Segment, dzięki którym firma Bose może łączyć Produkty Bose użytkownika z jego Urządzeniem za pośrednictwem Usług oraz uzyskiwać dane analityczne do celów wewnętrznych.

Usługi strumieniowego odtwarzania muzyki. Podczas inicjowania połączenia z usługą strumieniowania firmy zewnętrznej za pośrednictwem Usług, będziemy udostępniać informacje o użytkowniku wymagane do realizacji udostępnienia treści firmy zewnętrznej za pośrednictwem Usług (np. informacje uwierzytelniające użytkownika usługi strumieniowania).

Ochrona Bose i innych. Korzystając z Usług, użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na dostęp, przechowywanie i ujawnianie jego danych łącznie z, ale nie tylko, dowolną zawartością użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, przechowywanie lub ujawnianie są uzasadnione i konieczne w związku z następującymi działaniami: (a) zapewnienie zgodności z postepowaniem prawnym (np. wezwaniem lub nakazem sądowym); (b) egzekwowanie warunków świadczenia usługi lub innych umów z użytkownikiem (w tym dochodzenie potencjalnych naruszeń niniejszych warunków; (c) reakcja na skargi dotyczące treści łamiących prawa osób trzecich (d) reakcja na żądania użytkownika dotyczące obsługi klienta; i/lub (e) ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Bose, przedstawicieli Bose, spółek powiązanych, użytkowników i/lub społeczności. Obejmuje to wymianę informacji z organami ścigania oraz z innymi firmami i organizacjami zajmującymi się ochroną przed oszustwami oraz spamem/złośliwym oprogramowaniem i podobnymi zagadnieniami.

Przeniesienie działalności. W miarę rozwijania naszej działalności, firma Bose może nabyć, dokonać fuzji lub wejść w układ partnerski z innymi spółkami. Przy takich transakcjach, (łącznie z sytuacją rozważania takich transakcji, np. w trakcie przeprowadzania badania due diligence) dane użytkownika mogą znaleźć się wśród przeniesionego majątku. Jeżeli część lub wszystkie aktywa firmy Bose zostałyby sprzedane lub przekazane osobie trzeciej, informacje o klientach (w tym adresy e-mail) byłyby zapewne składnikiem przeniesionego majątku.

Zgoda. Za zgodą użytkownika możemy również ujawniać jego dane osobom trzecim.

Informacje agregowane i zanonimizowane. Firma Bose może co pewien czas udostępniać zagregowane i/lub zanonimizowane informacje na temat korzystania z Usług, na przykład poprzez publikowanie raportu na temat trendów korzystania z Usług. Niniejsza Polityka nie ogranicza w żaden sposób wykorzystywania ani udostępniania przez firmę Bose takich zagregowanych i/lub zanonimizowanych informacji.

WYBORY DOTYCZĄCE MARKETINGU

Za zgodą użytkownika firma Bose, podmiot zależny firmy Bose lub autoryzowany dystrybutor produktów firmy Bose może także używać danych osobowych (lub udostępniać je zaufanemu dostawcy usług) w celu wysyłania wiadomości marketingowych w wiadomościach e-mail lub pocztą dotyczących produktów firmy Bose lub pokrewnych produktów, usług, promocji, wydarzeń specjalnych lub newsletterów firm zewnętrznych, które mogą być interesujące dla użytkownika. Użytkownik otrzyma możliwość wyrażenia zgody lub odmowy podczas konfigurowania konta SoundTouch.
Jeśli użytkownik później zdecyduje, że nie chce otrzymywać takich informacji marketingowych, może nas o tym poinformować korzystając z linka „rezygnuję” w naszych wiadomościach marketingowych e-mail lub kontaktując się z nami za pośrednictwem podanych poniżej numerów. Należy zauważyć, że pomimo prośby użytkownika firma Bose może w dalszym ciągu wykorzystywać i udostępniać pewne informacje w sposób dozwolony przez prawo lub zgodnie z wymaganiami prawnymi. Przykładowo, użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania pewnych wiadomości e-mail dotyczących obsługi.

PRYWATNOŚĆ NIELETNICH I DZIECI

Usługi nie są kierowane do dzieci poniżej 13 roku życia. Firma Bose nie gromadzi danych o takich osobach w sposób umyślny lub celowy. Zalecamy użytkownikom mającym więcej niż 13 lat, ale mniej niż 18 lat, aby poprosili o pozwolenie swoich rodziców lub prawnych opiekunów, zanim zaczną korzystać z Usług do wysyłania swoich danych do jakichkolwiek podmiotów w Internecie.

UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI

Informacje gromadzone przez firmę Bose w ramach Usług mogą być przekazywane do jej siedziby w Stanach Zjednoczonych i tam przetwarzane w celach opisanych w niniejszej Polityce. Firma Bose również może zlecać przetwarzanie danych lub w inny sposób je udostępniać podmiotom zależnym lub stronom trzecim w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach niż kraj zamieszkania użytkownika. Przepisy dotyczące ochrony danych w tych krajach mogą się różnić i być mniej rygorystyczne niż przepisy w kraju zamieszkania użytkownika. Zaznaczenie pola lub kliknięcie przycisku „Zgadzam się” i przejście do konfiguracji Usług, oznacza wyrażenie zgody na tego rodzaju przesyłanie i przetwarzanie danych przez użytkownika.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Jeśli użytkownik chce dowiedzieć się więcej na temat informacji gromadzonych poprzez Usługi lub jeśli chce zaktualizować lub zmienić dowolne informacje i/lub poprosić o usunięcie informacji zgromadzonych przez firmę Bose na jego temat, powinien skontaktować się z firmą Bose na podany poniżej adres. Użytkownik może również nie zgodzić się, w oparciu o uzasadnione przesłanki, na przetwarzanie swoich danych.
Użytkownik może też przekazać nam instrukcje dotyczące sposobu, w jaki możemy kontynuować zapisywanie, usuwanie i udostępnianie informacji po jego śmierci oraz, w stosownych przypadkach, wskazać osobę upoważnioną do wykonywania tych praw po jego śmierci.

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Bose zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w każdej chwili, zgodnie ze zmianami przepisów prawa, praktykami firmy Bose w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych, funkcjami produktów i Usług firmy Bose oraz postępów w technologii. Firma Bose udostępni nową wersję Polityki za pośrednictwem Usług, tak aby użytkownicy mogli się z nią na bieżąco zapoznawać. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszych zasadach użytkownik otrzyma odpowiednie powiadomienie i firma Bose postara się uzyskać jego akceptację aktualnej wersji Polityki zgodnie z wymogami prawa.

OCHRONA INFORMACJI UŻYTKOWNIKA

Firma Bose podejmuje działania, aby chronić dane osobowe użytkowników przed ich utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją lub usunięciem. Warto jednak pamiętać, że żaden program nie jest w 100% niezawodny, stąd nie możemy zapewnić absolutnego bezpieczeństwa danych użytkownika.

PRAWA DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W STANIE KALIFORNIA

Prawo stanu Kalifornia pozwala jego mieszkańcom na złożenie w pewnych okolicznościach wniosku o ujawnienie sposobów, w jakie firmy udostępniają konkretne kategorie danych osobowych podmiotom zewnętrznym do celów marketingowych. Jeśli masz pytania dotyczące tego prawa, możesz skontaktować się z nami pod adresem zamieszczonym poniżej. Firma Bose nie będzie udostępniać innym firmom ani sprzedawcom produktów firmy Bose danych osobowych, które zostały zgromadzone za pośrednictwem Usług, do celów marketingu ich produktów lub usług.
Należy zauważyć, że Usługi nie rozpoznają sygnałów Do Not Track (Zakaz śledzenia) ani nie odpowiadają na tego typu mechanizmy inicjowane przez przeglądarkę internetową, ponieważ branża internetowa nadal pracuje nad standardami, wdrożeniami i rozwiązaniami w zakresie sygnałów typu Do Not Track.

OKRES PRZECHOWYWANIA INFORMACJI

Będziemy przechowywać dane użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.

DANE KONTAKTOWE FIRMY BOSE

Aby skontaktować się z nami lub uzyskać odpowiedzi na jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące tej Polityki, należy skontaktować się z nami:

• pisząc na adres e-mail – privacyandsecurity@bose.com
• dzwoniąc pod właściwy numer telefonu podany na stronie http://worldwide.bose.com/soundtouch_contact_us.