NOWE PRODUKTY JUŻ TU SĄ! ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.
Sklepy Koszyk

Warunki użytkowania

Data ostatniej modyfikacji: 26 lutego 2024 r.

Niniejsze Warunki użytkowania (dalej „Warunki”) stanowią umowę prawną pomiędzy użytkownikiem a Bose Corporation, z siedzibą pod adresem 100 Mountain Road, Framingham, Massachusets, 01701, Stany Zjednoczone, i jej podmiotami stowarzyszonymi (dalej łącznie „Bose”, „my”, „nas”, „nasz” itd.). Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich witryn internetowych i urządzeń oraz całego oprogramowania firmy Bose, a także do powiązanego oprogramowania układowego, aplikacji, produktów oraz innych usług, funkcji i treści oferowanych lub udostępnianych przez firmę Bose (zwanych łącznie „Usługami”). Uzyskując dostęp do lub korzystając z Usług, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejsze Warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, musi zaprzestać uzyskiwania dostępu lub korzystania z Usług. Firma Bose może, wedle własnego uznania, zmienić treść Warunków w dowolnym momencie. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian. Kontynuując korzystanie z Usług po ich aktualizacji, użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązujące prawo wymaga dodatkowego powiadomienia o takich zmianach. W takim przypadku firma Bose będzie przestrzegać wymogów dotyczących dodatkowego powiadomienia.

Niektóre Usługi mogą podlegać dodatkowym lub odrębnym warunkom. W przypadku wystąpienia rozbieżności między niniejszymi Warunkami a odrębnymi warunkami, takie odrębne warunki będą mieć decydujące znaczenie.


1. Uprawnienia

Aby móc korzystać z Usług, użytkownik musi być pełnoletni w swojej jurysdykcji, chyba że jego rodzic lub opiekun prawny wyrazi zgodę na niniejsze Warunki w imieniu użytkownika i udzieli mu zgody na korzystanie z Usług. Jeśli użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki w imieniu organizacji lub podmiotu, niniejszym oświadcza, że jest do tego upoważniony. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Usług ani korzystać z nich, jeśli zabrania mu tego obowiązujące prawo lub jeśli jego uprawnienia do korzystania z Usług zostały zawieszone lub mu odebrane.


2. Własność intelektualna

„Treści” obejmują wszystkie witryny internetowe, projekty, teksty, efekty pracy artystycznej, pliki audio, pliki wideo, grafiki, obrazy, interfejsy użytkownika, wszelkiego rodzaju dzieła autorskie, nazwy, logo, znaki towarowe, znaki usługowe, informacje, całe oprogramowanie, całą muzykę oraz pozostałe materiały, które są publikowane, generowane, dostarczane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Usług. Usługi i Treści są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, tajemnicą handlową i innymi przepisami prawa Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach firma Bose i jej licencjodawcy posiadają wszelkie wyłączne prawa do Usług i Treści, w tym wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej.

Użytkownik nie może usuwać, zmieniać ani zasłaniać żadnych oznaczeń i informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych czy innych praw własności zawartych w Usługach i Treściach lub do nich dołączonych. Każde nieuprawnione wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zawartych w Usługach lub za pośrednictwem Usług może naruszać prawa autorskie, prawa z zakresu znaków towarowych, praw o ochronie prywatności i jawności oraz rozporządzenia i ustawy w sprawie łączności.

Aby uzyskać pełną listę znaków towarowych oraz oznaczeń znaków towarowych firmy Bose i jej partnerów, patrz lista znaków towarowych.


3. Licencja

Bose udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, nieobejmującej prawa udzielania podlicencji, odwołalnej licencji na dostęp do, przeglądanie i korzystanie z Usług i Treści oraz na dostęp do i korzystanie z oprogramowania wbudowanego w produkty i urządzenia Bose, niezależnie od tego, czy oprogramowanie takie jest dostarczane przez Bose, czy przez osoby trzecie. Niniejsza licencja jest udzielana użytkownikowi wyłącznie do jego osobistego, niekomercyjnego użytku zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi w niniejszych Warunkach użytkownik nie może wykorzystywać, kopiować, adaptować, modyfikować, tłumaczyć, ujawniać, rozpowszechniać, sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, cedować, zbywać, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, przekazywać, emitować ani w żaden inny sposób używać Treści, Usług ani żadnej ich części (w tym oprogramowania innych firm). Nie może też tworzyć od nich dzieł pochodnych ani udzielać na nie licencji czy podlicencji. Z wyjątkiem licencji i praw wyraźnie przyznanych na mocy niniejszych Warunków, użytkownikowi nie udziela się żadnych licencji ani praw, czy to przez domniemanie, czy w inny sposób, w ramach praw własności intelektualnej, których właścicielem lub zarządcą są firma Bose lub jej licencjodawcy.

Bose może cofnąć tę licencję w każdym czasie i według własnego uznania. Z chwilą takiego cofnięcia użytkownik jest zobowiązany do usunięcia wszystkich materiałów pobranych lub uzyskanych w jakikolwiek inny sposób z Usług, a także wszelkich kopii takich materiałów, niezależnie od tego, czy zostały zrobione zgodnie z niniejszymi Warunkami, czy nie.


4. Rejestracja konta

Użytkownik może być zobowiązany do założenia konta w celu korzystania z części Usług. Aby utworzyć konto, może być konieczne podanie hasła, nazwy użytkownika i innych informacji, takich jak imię i nazwisko użytkownika oraz adres e-mail. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich informacji. Bez uprzedniej pisemnej zgody naszej firmy użytkownik nie może sprzedać ani scedować swojego konta, przenieść praw do konta ani udzielić podlicencji na konto. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie użytkowanie oraz działania, które mają miejsce na jego koncie, w tym m.in. za korzystanie z Usług przez kogokolwiek korzystającego z jego konta, czy to za zgodą użytkownika, czy nie. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast powiadomić firmę Bose o każdym przypadku nieupoważnionego dostępu do swojego konta oraz o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa konta. Firma Bose nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez użytkownika w wyniku nieupoważnionego dostępu do jego konta. Informacje przesłane przez użytkownika są objęte Polityką prywatności firmy Bose.


5. Treści i opinie użytkownika

5.1 Treści użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Treści (dalej „Treści użytkownika”), które użytkownik przesyła, wyświetla, publikuje lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Usług, w tym za wszelkie niezbędne prawa osób trzecich do Treści użytkownika. Przesyłając Treści użytkownika, użytkownik przyznaje firmie Bose globalną, nieograniczoną co do czasu, nieodwołalną, bezpłatną, niewyłączną licencję, z prawem udzielania podlicencji, do wykorzystywania, kopiowania, zapisywania w pamięci podręcznej, rozpowszechniania, powielania, modyfikowania, edytowania, adaptowania, publicznego wykonywania i wyświetlania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, sprzedawania, najmu, dzierżawienia, przekazywania, publicznego komunikowania, demontowania i publikowania takich Treści użytkownika, w całości lub w części, w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku, które są obecnie znane lub które zostaną opracowane w przyszłości, bez konieczności wypłacania użytkownikowi wynagrodzenia, w dowolnym celu, tym m.in. do promowania i redystrybucji całości lub części Usług (oraz dzieł pochodnych stworzonych na ich podstawie).

Firma Bose może, według własnego uznania, wstępnie przeanalizować Treści użytkownika przed opublikowaniem ich w Usługach i może w dowolnym momencie zabronić lub uniemożliwić użytkownikowi publikowanie, przesyłanie, przechowywanie, udostępnianie, wysyłanie lub wyświetlanie Treści użytkownika do Usług lub za ich pośrednictwem. Firma Bose może, według własnego uznania i z dowolnego powodu, odrzucić, przenieść, edytować lub usunąć wszelkie Treści użytkownika przesłane do Usług, w tym m.in. Treści użytkownika naruszające niniejsze Warunki. Więcej informacji można znaleźć w artykule Dopuszczalne użycie poniżej.

5.2 Opinie. Nie będziemy brać pod uwagę nieproszonych zgłoszeń zawierających pomysły użytkowników i prosimy ich nie wysyłać. Jeśli jednak mimo to użytkownik zdecyduje się przesyłać swoje pomysły w dowolnej formie, czy to w ramach Treści użytkownika, czy w inny sposób („Opinie”), zastosowanie będą miały następujące warunki:

(a) Opinie pozostaną wyłączną własnością firmy Bose i użytkownik nie otrzyma za nie żadnego wynagrodzenia. Użytkownik niniejszym nieodwołalnie przenosi na firmę Bose wszelkie prawa do wszystkich swoich Opinii, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej do nich.

(b) Na firmie Bose nie będą ciążyć żadne zobowiązania w odniesieniu do Opinii i może ona, bez konieczności wynagrodzenia lub wymieniania użytkownika, powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać Opinie, w tym wszelkie pomysły, koncepcje, know-how oraz techniki zawarte w takich Opiniach, w sposób nieograniczony i w dowolnym celu, łącznie z projektowaniem, wytwarzaniem lub marketingiem produktów wykorzystujących takie Opinie.


6. Dopuszczalne użycie

Aby zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące korzystanie z Usług, poniższe zachowania w związku z dostępem do Usług są surowo zabronione. Użytkownik nie może w żadnym razie:

 • nikogo molestować, zniesławiać, zastraszać, prześladować, nękać ani krzywdzić, ani nikomu grozić;
 • reklamować, sprzedawać ani nakłaniać innych użytkowników do kupna żadnych produktów i usług, ani wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Usług w celu reklamowania, sprzedaży lub nakłaniania innych użytkowników do kupna produktów i usług bez ich uprzedniej wyraźnej zgody;
 • zmieniać ani ingerować w treści materiałów zawartych w Usługach lub powiązanych z Usługami;
 • obchodzić żadnych technicznych środków bezpieczeństwa wdrożonych przez firmę Bose, jej dostawcę lub jakąkolwiek inną stronę trzecią (w tym innego użytkownika) w celu ochrony lub ograniczenia dostępu do Usług;
 • odszyfrowywać, dekompilować, dezasemblować ani poddawać inżynierii wstecznej żadnego oprogramowania ani kodu wykorzystywanych w celu świadczenia Usług;
 • w żaden sposób zakłócać, przeciążać, atakować ani modyfikować Usług oraz powiązanego z nimi oprogramowania, sprzętu lub serwerów, ani też w żaden sposób w nie ingerować;
 • stosować nielegalnych metod gromadzenie danych ani też korzystać z oprogramowania, w tym oprogramowania szpiegującego, przeznaczonego do gromadzenia danych z Usług;
 • utrudniać innym osobom korzystanie z Usług lub ingerować w sposób, w jaki z nich korzystają;
 • podszywać się pod żadną osobę ani żaden podmiot, ani też stosować żadnych innych podobnych nieuczciwych praktyk, takich jak phishing;
 • publikować ani udostępniać treści nielegalnych, obraźliwych, nękających, pornograficznych, nieprzyzwoitych, bluźnierczych, obscenicznych, nienawistnych, rasistowskich lub w inny sposób niedopuszczalnych;
 • publikować ani przesyłać, lub powodować publikację lub przesłanie, wiadomości lub informacji mających na celu uzyskanie od innego użytkownika jego hasła, danych konta lub innych prywatnych danych bądź nakłonienie go do podania takich informacji;
 • przesyłać treści związanych z marketingiem wielopoziomowym i piramidami finansowymi ani treści nie na temat;
 • przesyłać, publikować ani w inny sposób udostępniać niezamówionych ani niedozwolonych reklam lub informacji handlowych, takich jak spam, reklamy, materiały promocyjne, wiadomości-śmieci, łańcuszki internetowe oraz inne formy niechcianych wiadomości;
 • podejmować żadnych działań, które powodują lub mogą, według naszego własnego uznania, powodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury;
 • przesyłać żadnych wirusów, złośliwego kodu ani innych instrukcji komputerowych lub środków technicznych, których celem jest uszkodzenie komputerów lub powiązanych systemów bądź zakłócenie ich pracy;
 • stosować żadnych web crawlerów (robotów indeksujących) ani metod web scrapingu na stronach internetowych zawartych w Usługach;
 • stosować żadnych robotów, pająków, skrobaków ani innych zautomatyzowanych środków dostępu do Usług w żadnym celu;
 • naruszać ani przywłaszczać niczyich praw własności intelektualnej, praw do prywatności, praw do wizerunku ani innych praw;
 • naruszać żadnych przepisów ani regulacji prawnych; ani
 • popierać angażowania się osób trzecich w którekolwiek z powyższych działań, zachęcać osób trzecich do powyższych ani im w tym pomagać.

Oprócz ograniczeń dotyczących dopuszczalnego użycia, o których mowa powyżej, materiały zawarte w Usługach lub udostępniane za ich pośrednictwem są udostępniane użytkownikowi z „OGRANICZONYMI PRAWAMI”. Wykorzystywanie, powielanie oraz ujawnianie takich materiałów przez władze krajowe, regionalne lub lokalne podlega dalszym ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach i regulacjach prawnych. Wykorzystując takie materiały, rząd lub organ państwowy jednocześnie uznają, że prawa własności do takich materiałów należą do firmy Bose.


7. Prywatność

Więcej informacji na temat praktyk firmy Bose w zakresie ochrony danych, w tym na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nią danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności. Polityka prywatności firmy Bose dotyczy korzystania z Usług przez użytkownika i jest włączona do niniejszych Warunków przez odniesienie.


8. Gwarancje, wyłączenia i ograniczenie odpowiedzialności

POZA PRZYPADKAMI WYRAŹNIE OKREŚLONYMI NA PIŚMIE PRZEZ FIRMĘ BOSE W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKTU LUB USŁUGI FIRMY BOSE USŁUGI I TREŚCI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNEJ WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ GWARANCJI. NIE UCHYBIAJĄC POSTANOWIENIOM PRZEDSTAWIONYM POWYŻEJ, FIRMA BOSE WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, WARUNKÓW ORAZ GWARANCJI WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH ORAZ DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI JAKOŚCI, ZAKUPU CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W SZCZEGÓLNOŚCI FIRMA BOSE NIE GWARANTUJE M.IN., ŻE: (i) USŁUGI ORAZ TREŚCI SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW; (ii) FUNKCJE USŁUG BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ PRZERWY, SĄ BEZPIECZNE I POZBAWIONE BŁĘDÓW; (iii) USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE; ORAZ (iv) USŁUGI I TREŚCI NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW ANI INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. FIRMA BOSE NIE GWARANTUJE, ŻE BĘDZIE ONA AKTUALIZOWAĆ LUB STALE OFEROWAĆ LUB UDOSTĘPNIAĆ USŁUGI, W TYM M.IN. KONKRETNE OPROGRAMOWANIE, KONKRETNĄ APLIKACJĘ LUB KONKRETNY PRODUKT, PRZEZ OKREŚLONY CZAS. PONADTO FIRMA BOSE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY, AKTUALIZACJI I ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUG BEZ POWIADOMIENIA UŻYTKOWNIKA. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I POZOSTANĄ W MOCY PO ROZWIĄZANIU LUB WYGAŚNIĘCIU NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB PO TYM, JAK UŻYTKOWNIK ZAKOŃCZY KORZYSTANIE Z USŁUG.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO CAŁE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z JEGO DOSTĘPU DO ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG I TREŚCI LEŻY PO STRONIE UŻYTKOWNIKA. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA BOSE ANI JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, ANI ŻADNA STRONA ZAANGAŻOWANA W PROCES TWORZENIA, PRODUKCJI LUB DOSTARCZANIA USŁUG LUB TREŚCI, ANI ŻADEN Z DYREKTORÓW, CZŁONKÓW KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ, PRACOWNIKÓW, PEŁNOMOCNIKÓW I INNYCH PRZEDSTAWICIELI POWYŻSZYCH PODMIOTÓW NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH OSÓB CZY PODMIOTÓW ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, RETORSYJNE I JAKIEKOLWIEK INNE (W TYM M.IN. UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, USZKODZENIE KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA LUB KOSZTY UZYSKANIA ZASTĘPCZEGO PRODUKTU LUB ZASTĘPCZEJ USŁUGI), BĘDĄCE W BEZPOŚREDNIM LUB POŚREDNIM ZWIĄZKU Z USŁUGAMI CZY TREŚCIAMI, ŁĄCZEM ZAWARTYM W USŁUGACH LUB POŁĄCZENIEM DOSTARCZONYM W RAMACH USŁUG, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY FIRMA BOSE ZOSTAŁA POWIADOMIONA O RYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY TAKIE WYNIKAJĄ Z GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, NARUSZENIA USTAWY CZY INNEJ PODSTAWY PRAWNEJ.

W KAŻDYM PRZYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BOSE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ ZA KONKRETNY PRODUKT LUB KONKRETNĄ USŁUGĘ, KTÓRYCH DOTYCZY ROSZCZENIE, LUB KWOTY 100 USD, JEŚLI ROSZCZENIE NIE DOTYCZY PŁATNEGO PRODUKTU ANI PŁATNEJ USŁUGI.

FIRMA BOSE OFICJALNIE NIE REKOMENDUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW ANI USŁUG REKLAMOWANYCH LUB OFEROWANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ UDOSTĘPNIONEJ W USŁUGACH LUB DO KTÓREJ UMIESZCZONO W USŁUGACH ŁĄCZE; NIE UDZIELA TEŻ ŻADNYCH GWARANCJI ANI RĘKOJMI W ODNIESIENIU DO TAKICH PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ NIE PONOSI ZA NIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. PONADTO FIRMA BOSE NIE JEST STRONĄ ŻADNEJ TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG ORAZ NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA MONITOROWANIE TAKICH TRANSAKCJI. FIRMA BOSE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŹLIWE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM ZACHOWANIE JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ. UŻYTKOWNIK DOBROWOLNIE AKCEPTUJE RYZYKO USZCZERBKU LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZEGO. 

POWYŻSZE OGRANICZENIA SĄ PODSTAWOWYMI I ISTOTNYMI ELEMENTAMI PODSTAWY UMOWY MIĘDZY FIRMĄ BOSE A UŻYTKOWNIKIEM I BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE NAWET W PRZYPADKU, GDY ŚRODEK OCHRONY PRAWNEJ NIE OSIĄGNIE SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU ORAZ W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych gwarancji lub na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody. W związku z powyższym niektóre z takich ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika. Jeśli użytkownik znajduje się w New Jersey w Stanach Zjednoczonych, jest objęty ograniczeniami zawartymi w niniejszym artykule.


9. Zabezpieczenie

W pełnym zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik wyraża zgodę na przejęcie od firmy Bose oraz jej członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, udziałowców i przedstawicieli (oraz wszystkich następców i cesjonariuszy któregokolwiek z powyższych) odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich roszczeń oraz zrekompensowanie wszelkich kosztów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej i innych wydatków, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z korzystania przez użytkownika z Usług lub Treści, połączenia użytkownika z Usługami, kontaktu użytkownika z Treściami lub Treściami użytkownika, naruszenia przez użytkownika Warunków, naruszenia przez użytkownika obowiązującego prawa, przesyłania lub publikowania przez użytkownika Treści użytkownika w ramach Usług i/lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw innych osób. Firma Bose zastrzega sobie prawo do podjęcia samodzielnej obrony, na swój koszt, w przypadku takich sporów i przejęcia wyłącznej kontroli nad takimi sporami, zaś użytkownik zobowiązuje się do współpracy z firmą Bose w podejmowaniu dostępnych środków obrony.


10. Modyfikacja i zawieszenie

10.1 Modyfikacja Usług. Z wyjątkiem sytuacji, w których nie jest to dozwolone przez obowiązujące lokalne przepisy prawne, firma Bose zastrzega sobie prawo do zmiany lub do tymczasowego lub stałego zawieszenia Usług (lub jakiejkolwiek ich części), uprzedzając o tym użytkownika lub nie. Firma Bose nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług.

10.2 Zawieszenie. Firma Bose może, według własnego uznania, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i uprzedzając o tym lub nie, zakończyć lub zawiesić świadczenie całości lub części Usług użytkownikowi lub w inny sposób odmówić mu dostępu do całości lub części Usług. Wraz z zakończeniem dostępu użytkownika do Usług natychmiast wygasa także obowiązywanie niniejszych Warunków oraz wszelkie prawa użytkownika do dostępu do Usług; jednakże niektóre postanowienia niniejszych Warunków będą nadal obowiązywać po wygaśnięciu dostępu, w tym m.in., w stosownych przypadkach, postanowienia dotyczące obowiązkowego arbitrażu i zrzeczenia się pozwów zbiorowych. Zakończenie korzystania przez użytkownika z Usług lub wygaśnięcie jego dostępu do Usług może również obejmować, według uznania firmy Bose, usunięcie konta użytkownika lub Treści użytkownika. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie mógł odzyskać żadnych informacji dotyczących swojego konta, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez obowiązujące prawo.


11. Zawiadomienie o naruszeniu własności intelektualnej

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) i innymi obowiązującymi przepisami prawa firma Bose w pewnych okolicznościach ma prawo usunąć konto użytkownika, który naruszył prawa własności intelektualnej osób trzecich, lub usunąć treści użytkownika, które naruszają prawo. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zasadach firmy Bose dotyczących praw autorskich.


12. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla wykładni niniejszych Warunków, wraz z ich przedmiotem i wszelkimi związanymi z nimi działaniami, będzie prawo stanu Massachusetts, nie uwzględniając przyjętych w nim norm prawa kolizyjnego. Z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 12 powyżej wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub z korzystania z Usług będą wnoszone do sądów stanowych lub federalnych hrabstwa Middlesex w stanie Massachusetts i będą tamże prowadzone, i zarówno użytkownik, jak i firma Bose zgadzają się na wyłączną właściwość takich sądów.


13. Postanowienia ogólne

13.1 Siła wyższa. W żadnym wypadku firma Bose nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek opóźnienie w lub brak realizacji wynikający bezpośrednio lub pośrednio ze zdarzenia, na który taki podmiot nie ma żadnego racjonalnego wpływu.

13.2 Zaniechanie zrzeczenia się praw. Jeśli nie będziemy nalegać, aby Użytkownik wykonywał swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków lub jeśli nie będziemy egzekwować swoich praw wobec Użytkownika, lub jeśli będziemy zwlekać z ich egzekwowaniem, to nie będzie oznaczać, że zrezygnowaliśmy z takich praw i że Użytkownik nie musi wypełniać swoich zobowiązań. Jeśli zrzekniemy się roszczeń z tytułu uchybień lub naruszeń Użytkownika, uczynimy to wyłącznie w formie pisemnej i nie będzie to oznaczać, że automatycznie zrzekamy się roszczeń z tytułu wszelkich przyszłych uchybień lub naruszeń Użytkownika.

13.3 Klauzula salwatoryjna. Każde postanowienie niniejszych Warunków będzie interpretowane oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którekolwiek z nich jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

13.4 Prawa osób trzecich. Żadna osoba trzecia nie nabywa praw na podstawie niniejszych Warunków, chyba że w niniejszych Warunkach wyraźnie zaznaczono inaczej.

13.5 Całość umowy. Niniejsze Warunki (oraz wszelkie zawarte w nich postanowienia) stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Bose i zastępują wszelkie przeszłe i obecne umowy między użytkownikiem a firmą Bose dotyczące tego samego przedmiotu umowy, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.

13.6 Cesja. Niniejsze Warunki oraz żadne prawa i licencje przyznawane na ich podstawie nie mogą być przez użytkownika cedowane ani przekazywane osobom trzecim. Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje przyznawane na ich podstawie mogą być cedowane i przekazywane przez firmę Bose bez żadnych ograniczeń. Niniejsze Warunki są wiążące dla każdej ze stron oraz następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy obu stron.

13.7 Zmiany. Niniejsze Warunki mogą być modyfikowane wyłącznie w drodze umowy zawartej między użytkownikiem a upoważnionym sygnatariuszem firmy Bose wprowadzającej konkretne zmiany do niniejszych Warunków.

13.8 Brak przedstawicielstwa. Niniejsze Warunki nie mają na celu utworzenia żadnego przedstawicielstwa, żadnej spółki (w tym spółki joint venture) ani żadnego stosunku pracownik-pracodawca, a użytkownik nie zostaje na mocy niniejszych Warunków upoważniony do przyjmowania lub tworzenia jakichkolwiek zobowiązań lub składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu firmy Bose ani do nakładania na firmę Bose żadnych zobowiązań prawnych.

13.9 Przetwarzanie elektroniczne. Użytkownik przyjmuje, że wszelkie porozumienia zawarte między użytkownikiem a firmą Bose w formie elektronicznej są prawnie wiążące w takim samym stopniu, jakby zostały zawarte na piśmie.

13.10 Nagłówki. Nagłówki i podtytuły w niniejszych Warunkach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają żadnych skutków prawnych ani umownych.

13.11 Zachowanie mocy prawnej. Postanowienia niniejszych Warunków, które ze swojej istoty można zasadnie zinterpretować jako pozostające w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków, zachowają swoją moc prawną po wygaśnięciu niniejszych Warunków.

13.12 Korespondencja. Firma Bose może dostarczać użytkownikowi powiadomienia za pomocą poczty e-mail, publikując powiadomienie w Usługach lub jakąkolwiek inną metodą, jaką firma Bose wybierze, zaś takie zawiadomienie będzie skuteczne od momentu nadania. Każde zawiadomienie od użytkownika staje się skuteczne w momencie otrzymania go pocztą na adres 100 Mountain Road, Framingham, Massachusetts, 01701, United States of America.

13.13 Wiadomości tekstowe. Korzystając z Usług, użytkownik zgadza się, aby firma Bose oraz osoby/podmioty działające w jej imieniu w pewnych okolicznościach mogły wysyłać mu wiadomości tekstowe (SMS-y) na podany przez użytkownika numer telefonu zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania usługi SMS.


14. Kontakt z nami

W przypadku pytań dotyczących Warunków prosimy o kontakt. Aby się z nami skontaktować, należy skorzystać z naszej strony kontaktowej.