90-dniowy okres próbny bez ryzyka, 2-letnia gwarancja i bezpłatna dostawa standardowa dla zamówień powyżej 200 PLN

Warunki Użytkowania

Data ostatniej modyfikacji: 31 sierpnia 2021 r.

Niniejsze Warunki Użytkowania (zwane dalej „Warunkami”) stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Bose Products B.V. („Bose”, „my”, i „nasze”). Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich witryn internetowych, aplikacji mobilnych lub innych usług online lub interaktywnych świadczonych w krajach Europy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich („ZEA”) oraz krajów Azji Wschodniej, Azji Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii ("APAC") oraz które zawierają łącze do niniejszych Warunków (łącznie zwane „Usługami”).

Akceptując niniejsze Warunki, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki regulują korzystanie z Usług. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami, musi zaprzestać uzyskiwania dostępu lub korzystania z Usług. Zakup jakichkolwiek produktów lub usług Bose podlega odrębnym Warunkom Sprzedaży, które zostaną udostępnione użytkownikowi na stronach polityki w ramach Usług. Jeżeli odrębna Umowa Licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) dotyczy również Usług, z których korzysta użytkownik, i istnieje konflikt pomiędzy niniejszymi Warunkami a EULA, rozstrzygające są przepisy EULA.

Niniejsze Warunki mogą zostać zmienione w celu uwzględnienia zmian w Usługach, potrzeb użytkowników, priorytetów biznesowych lub zmian w przepisach prawa. Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich istotnych zmianach zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Za każdym razem, gdy użytkownik zechce skorzystać z Usług, winien sprawdzić niniejsze Warunki, aby upewnić się, że rozumie warunki obowiązujące w danym czasie. Warunki te zostały ostatnio zaktualizowane w dniu wskazanym u góry.


1. Informacje na temat bose

Jesteśmy firmą Bose Products B.V., zarejestrowaną w Holandii pod numerem 36037901 i z siedzibą pod adresem 1441 RG Purmerend, Holandia, Gorslaan 60, który jest również głównym adresem handlowym Bose. Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby skontaktować się z nami, prosimy skorzystać z naszej strony kontaktowej.


2. Uprawnienia do korzystania i zakres

Żeby korzystać z Usług, Użytkownik potwierdza, że jest pełnoletni (tj. ma skończone 18 lat lub tyle, ile wynosi wiek pełnoletności w świetle przepisów kraju Użytkownika, lub 13 lat lub więcej w przypadku otrzymania zgody opiekuna prawnego) i ma prawo wyrazić zgodę na niniejsze Warunki. Jeśli Użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki w imieniu organizacji lub podmiotu, oświadcza i zapewnia, że jest upoważniony do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki oraz uznania ich za wiążące w imieniu takiej organizacji lub takiego podmiotu (w którym to przypadku wszelkie odwołania do "Użytkownika" w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem tego zdania, stanowią odwołanie do takiej organizacji lub takiego podmiotu). Jeśli Bose zakazała wcześniej Użytkownikowi korzystania z Usług lub uzyskiwania do nich dostępu, Użytkownik nie ma prawa dostępu ani korzystania z Usług.


3. Restracja i korzystanie z konta

3.1 Rejestracja konta i poufność. Użytkownik może być zobowiązany do założenia konta w celu korzystania z części Usług. W takim przypadku, w czasie procesu rejestracji Użytkownik musi wybrać nazwę użytkownika i hasło oraz podać dodatkowe informacje. Obowiązkiem Użytkownika jest dbanie o to, by jego hasło pozostawało poufne i bezpieczne. Poprzez rejestrację Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, jakie mają miejsce pod jego nazwą użytkownika i hasłem. Bose może założyć, że wszelkie wiadomości, jakie otrzyma z konta Użytkownika, zostały wysłane przez Użytkownika.

3.2 Nieuprawnione wykorzystanie konta. Użytkownik odpowiada za powiadomienie Bose, jeśli dowie się o jakimkolwiek nieuprawnionym wykorzystaniu jego konta lub nieuprawnionym dostępie do niego. Aby skontaktować się z nami, prosimy skorzystać z naszej strony kontaktowej. Użytkownik zgadza się, że Bose może wymagać od niego podania informacji, które mogą być wykorzystane do potwierdzenia jego tożsamości i zapewnienia bezpieczeństwa jego konta.


4. Prawa własności bose

Usługi są własnością Bose i są obsługiwane przez Bose oraz zawierają materiały (w tym oprogramowanie, projekty, tekst, materiały redakcyjne, teksty informacyjne, fotografie, rysunki, klipy audio, klipy video, prace artystyczne i inne materiały graficzne oraz nazwy, loga, znaki towarowe i znaki usługowe), które wywodzą się w całości lub części z materiałów dostarczonych przez Bose lub partnerów Bose bądź z innych źródeł, które są chronione na podstawie praw własności intelektualnej.

Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi zostały opracowane, skompilowane, przygotowane, poprawione, wybrane i zaaranżowane przez Bose i inne podmioty dzięki zastosowaniu metod i standardów oceny, które zostały opracowane i wykorzystane przy znacznym wydatku czasu, pracy i środków oraz które stanowią cenną własność intelektualną Bose i innych podmiotów.

Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczne powiadomienie Bose po uzyskaniu informacji o wszelkich roszczeniach wynikających z naruszenia przez Usługi jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej. Żadne prawa, tytuły własności ani udziały w Usługach Bose, ani żadne treści Usług Bose nie są przenoszone na Użytkownika, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Bose. Użytkownik nie może wykorzystywać jakichkolwiek znaków, logotypów, nazw produktów i usług, projektów, haseł ani znaków towarowych Bose bez jej zgody.

W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania jakiejkolwiek części Usług Bose z naruszeniem niniejszych Warunków, prawo Użytkownika do korzystania z tych Usług wygasa natychmiast i Użytkownik musi, zgodnie z naszym życzeniem, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie wykonanych przez niego materiałów.


5. Treści i materiały użytkownika

5.1 Treści i materiały użytkownika. Usługi mogą umożliwić Użytkownikowi wysyłanie, publikowanie, wgrywanie lub udostępnianie w inny sposób (dalej łącznie jako "Publikowanie") treści takich jak klipy wideo, zdjęcia, recenzje, pytania, komentarze, wiadomości publiczne, pomysły, opinie o produkcie, komentarze lub inne treści (zwane dalej łącznie "Treściami Użytkownika"), które będą lub nie będą widoczne dla innych. Wszelkie materiały, informacje lub pomysły, które Użytkownik przesyła do Bose lub publikuje w dowolny sposób, będą traktowane jako niepoufne. Publikując treści w dowolnej z Usług Bose, Użytkownik przyznaje Bose niewyłączne prawo do korzystania z jakichkolwiek publikacji w dowolny sposób. Użytkownik zgadza się, że żadna opublikowana treść nie będzie wiązała się z żadnym Niedozwolonym Postępowaniem (zgodnie z definicją poniżej) i zgadza się dokonać na rzecz Bose rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli Użytkownik zaangażuje się w jakiekolwiek Niedozwolone Postępowanie, które spowoduje poniesienie przez Bose szkód bezpośrednio w wyniku Niedozwolonego Postępowania.

5.2 Oświadczenia dotyczące Treści Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadzają się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie opublikowane przez siebie Treści Użytkownika. Użytkownik oświadcza także, że posiada całość wymaganych praw do publikowania takich Treści Użytkownika bez naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. Użytkownik rozumie, że Bose nie kontroluje Treści Użytkownika i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Korzystając z Usług, Użytkownik może być narażony na Treści Użytkownika pochodzące od innych użytkowników, które są obraźliwe, nieprzyzwoite, niedokładne, mylące lub w inny sposób budzące sprzeciw. Należy zwrócić także uwagę, że Treści Użytkownika mogą również zawierać błędy typograficzne i przypadkowe błędy innego rodzaju czy nieścisłości. Bose zastrzega sobie prawo, na koszt własny, do przejęcia kontroli nad wszelkimi sporami wynikającymi z Treści Użytkownika opublikowanych przez Użytkownika, a w każdym przypadku Użytkownik winien współpracować z Bose w rozwiązywaniu wszelkich sporów lub obronie wszelkich powiązanych roszczeń wysuwanych przeciwko Bose.

5.3 Kontrola Treści Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Bose może, lecz nie musi, według własnego znania, kontrolować Treści Użytkownika przed ich pojawieniem się w Usługach. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że Bose zastrzega sobie prawo (lecz nie przyjmuje na siebie obowiązku) odrzucenia, przeniesienia, zmiany lub usunięcia jakichkolwiek Treści Użytkownika wysłanych do Usług. Dodatkowo Bose ma prawo, według własnego uznania, usunąć wszelkie Treści Użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki lub w inny sposób budzą zastrzeżenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Bose nie weryfikuje, nie akceptuje, nie zatwierdza ani nie sankcjonuje Treści Użytkownika oraz zgadza się, że to on będzie oceniać i ponosić wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem przez siebie Treści Użytkownika i poleganiem na dokładności czy użyteczności Treści Użytkownika.

5.4 Zgłoszenia użytkowników Firma Bose kładzie szczególny nacisk na prowadzenie badań. Badanie nowych technologii, wprowadzanie nowych technologii do produktów i opracowywanie strategii marketingowych dla produktów Bose może zajmować wiele lat. Przykładowo technologie Acoustic Noise Cancelling, PhaseGuide i QuietPort były opracowywane i rozwijane przez wiele lat, zanim można je było zastosować w produktach komercyjnych i wprowadzić na rynek. Bose chce uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, które mogłyby mieć miejsce, gdyby produkt Bose lub strategia marketingowa Bose chociażby powierzchownie przypominały ideę, która została przesłana do Bose w okresie rozwoju produktu, lub gdyby cecha czy funkcja produktu mogły wydawać się podobne do spostrzeżeń wysłanych przez klienta do Bose. Z tego powodu nie będziemy brać pod uwagę nieproszonych zgłoszeń zawierających pomysły użytkowników i prosimy ich nie wysyłać. Jeżeli jednak zdecydujesz się przesłać do nas swój pomysł, do Twojego zgłoszenia będą mieć zastosowanie następujące warunki.

Firma Bose nie zapewnia jakiegokolwiek wynagrodzenia, w gotówce lub w formie produktów, za pomysły nadesłane do Bose, w tym jakiekolwiek pomysły dotyczące oprogramowania. Zgadzasz się na to, że jakiekolwiek informacje przesłane firmie Bose będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone oraz że Bose nie obowiązują żadne wymagania związane z takimi informacjami i może ona je dowolnie i bez ograniczeń powielać, wykorzystywać, publikować i rozprowadzać, chyba że firma Bose na piśmie uzgodniła inaczej. Ponadto firma Bose może wykorzystać wszystkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach do dowolnego celu, łącznie z projektowaniem, wytwarzaniem lub marketingiem produktów wykorzystujących takie informacje.


6. Niedozwolone postępowanie

Wykorzystanie Usług w celu niezgodnym z prawem lub jakimkolwiek celu, który nie jest wyraźnie dozwolony na podstawie niniejszego Regulaminu, jest surowo zakazane. Bez ograniczeń Użytkownikowi nie wolno (łącznie „Niedozwolone Postępowanie”):

 • publikować Treści Użytkownika, które: (1) mają związek z molestowaniem, znęcaniem się lub grożeniem innym osobom lub zawierających treści obsceniczne; (2) są nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub niedokładne; (3) poniżają lub dyskryminują inne osoby ze względu na płeć, rasę, klasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, preferencje seksualne, niepełnosprawność lub jakąkolwiek inną klasyfikację; (4) są nieprzyzwoite, obraźliwe, napastliwe, agresywne, brutalne, nienawistne, podżegające, bezprawne, szkodliwe, krzywdzące, dręczące, zniesławiające, oszczercze lub naruszające prywatność innej osoby; (5) promują materiały o charakterze seksualnym lub pornograficznym, przemoc lub wszelkie czyny niezgodne z prawem; (6) naruszają prawa osób lub zawierają materiały, które mogłyby pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami lub które w inny sposób mogą być sprzeczne z niniejszymi Warunkami; lub (7) stwarzają wrażenie, że pochodzą od firmy Bose lub innych osób czy podmiotów bądź są przez nie popierane.
 • wykorzystywać Usług na potrzeby komercyjne w celu przeprowadzenia analizy porównawczej lub kompilowania informacji o produkcie lub usłudze;
 • kopiować, ściągać (chyba że na skutek buforowania stron, które jest konieczne do użytku prywatnego, lub w inny sposób dozwolony na mocy niniejszych Warunków), modyfikować, dystrybuować, publikować, transmitować, wystawiać, wykonywać, odtwarzać, nadawać, „mirrorować”, duplikować, publikować, ponownie publikować, wgrywać, licencjonować, dokonywać inżynierii wstecznej, tworzyć utworów pochodnych ani wystawiać na sprzedaż jakichkolwiek treści lub innych informacji zawartych w Usługach lub z nich pochodzących jakimikolwiek środkami, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych na mocy niniejszych Warunków lub za uprzednią pisemną zgodą Bose;
 • pobierać, uzyskiwać dostęp, monitorować, indeksować, umieszczać w ramkach, zamieszczać odnośniki do jakichkolwiek treści czy kopiować jakichkolwiek treści lub informacji w Usługach poprzez uzyskiwanie dostępu do Usług w sposób automatyczny przy pomocy robotów, pająków, scraperów, robotów indeksujących lub przy pomocy jakiejkolwiek metody innej niż ręczny dostęp do dostępnych powszechnie części Usług za pomocą przeglądarki lub uzyskiwanie dostępu do Usług za pomocą interfejsu programu aplikacyjnego (API), na który Bose wyraziła zgodę;
 • naruszać ograniczenia mechanizmów informujących o zakazanych działaniach robotów (robot exclusion headers) w Usługach (jeśli takie są) ani obchodzić jakiekolwiek inne środki zastosowane w celu przeciwdziałania dostępowi lub ograniczenia dostępu do Usług;
 • publikować materiały, które nawołują do zachowań niezgodnych z prawem lub rozważają czyny niezgodne z prawem z zamiarem ich popełnienia;
 • publikować lub w inny sposób udostępniać materiały, które zawierają oprogramowanie, urządzenia, polecenia, kod komputerowy, pliki, programy lub inne treści, które mają na celu przerwać, zniszczyć, naruszyć lub ograniczyć działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego bądź telekomunikacyjnego (w tym m.in. bomby logiczne, wirusy, złośliwe oprogramowanie, blokady oprogramowania, robaki, oprogramowanie niszczące komputer lub unieruchamiające system operacyjny, konie trojańskie, programy typu trap door, urządzenia unieruchamiające, odłączające dostęp lub odliczające albo złośliwy kod);
 • publikować lub wykonywać czegokolwiek, co mogłoby wyłączyć lub przeciążyć Usługi bądź ograniczyć sprawne funkcjonowanie Usług;
 • publikować materiały, które ograniczają lub w inny sposób uniemożliwiają komunikację lub dezorganizują dyskusje między użytkownikami;
 • publikować, wykorzystywać lub w inny sposób udostępniać własność intelektualną osób trzecich, chyba że Użytkownik ma do tego prawo, ani usuwać lub zmieniać zawartych w Usługach informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności intelektualnej;
 • publikować jakichkolwiek tajemnic handlowych czy innych poufnych informacji lub publikować jakichkolwiek materiałów, których Użytkownik nie ma prawa udostępniać na podstawie jakiegokolwiek przepisu prawnego, postanowienia umowy czy innego stosunku, w tym m.in. informacji wewnętrznych, informacji zastrzeżonych i poufnych uzyskanych lub ujawnionych w trakcie stosunku pracy lub na podstawie umów o zachowaniu poufności;
 • niezgodnie z prawdą twierdzić lub podawać w inny sposób nieprawdziwe informacje na temat powiązania Użytkownika z osobą fizyczną lub prawną, lub podawać się za osobę fizyczną lub prawną w sposób, który nie stanowi parodii;
 • zwracać się o podanie osobistych lub wrażliwych informacji, w tym m.in. adresu, informacji na temat karty kredytowej lub rachunku bankowego czy haseł;
 • wysyłać spam lub inne reklamy czy oferty, ankiety, treści, piramidy finansowe, promować podmioty gospodarcze lub w inny sposób podejmować działalność biznesową w Usługach lub za ich pośrednictwem;
 • ramkować, hotlinkować lub w podobny sposób wyświetlać Usługi lub jakąkolwiek ich część;
 • naruszać niniejszych Warunków, Warunków Sprzedaży Bose oraz wszelkich wytycznych lub polityk Bose;
 • umożliwiać naruszenie niniejszych Warunków lub Polityki Prywatności; i/lub
 • ingerować w wykorzystanie Usług przez inne osoby.

7. Zgodność z prawem

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Bose może uzyskiwać dostęp do danych i/lub jakichkolwiek Treści Użytkownika, przechowywać i ujawniać dane lub jakiekolwiek Treści Użytkownika, które Użytkownik wyśle lub udostępni w związku z korzystaniem z Usług, jeśli będzie to wymagane prawem lub w dobrej wierze, że taki dostęp, przechowanie lub ujawnienie są zgodne z Polityką Prywatności firmy Bose lub jeśli taki dostęp, przechowanie lub ujawnienie są zasadnie konieczne lub właściwe z któregokolwiek z poniższych powodów: (1) w celu przestrzegania wymogów postępowania lub żądania natury prawnej; (2) w celu wyegzekwowania niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności firmy Bose lub innych umów z Użytkownikiem, w tym w celu przeprowadzenia dochodzenia w zakresie potencjalnego naruszenia postanowień powyższych dokumentów; (3) w celu reakcji na oświadczenia, jakoby jakiekolwiek Treści Użytkownika naruszały prawa osób trzecich; (4) w celu odpowiedzi na prośbę Użytkownika w zakresie obsługi klienta; lub (5) w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Bose, jej przedstawicieli lub podmiotów powiązanych, jej użytkowników i całego społeczeństwa.

Powyższe obejmuje wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami na potrzeby ochrony przed oszustwem, podejmowanie działań w celu zapobiegania rozsyłaniu spamu i złośliwego oprogramowania oraz podobne cele.


8. Prywatność

Informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane, które otrzymujemy od Użytkownika i gromadzimy na jego temat, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.


9. Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku niezastosowania się przez Bose do niniejszych Warunków Bose będzie ponosić odpowiedzialność za straty lub szkody wyrządzone Użytkownikowi, które są przewidywalnym wynikiem naruszenia niniejszych Warunków lub zaniedbania Bose, ale nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Strata lub szkoda jest przewidywalna, jeśli jest oczywistą konsekwencją naruszenia. Bose świadczy Usługi wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celach komercyjnych lub biznesowych, a Bose nie ponosi wobec niego odpowiedzialności za utratę zysków, utratę interesów, przerwanie działalności lub utratę możliwości biznesowych. Bose w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez zaniedbanie Bose lub zaniedbanie pracowników, agentów lub podwykonawców Bose, za oszustwa lub fałszywe podanie nieprawdziwych informacji oraz za naruszenie praw Użytkownika w odniesieniu do Usług.

Informacje prezentowane w Usługach lub za pośrednictwem Usług są udostępniane wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Bose nie potwierdza dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Poleganie na takich informacjach odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.


10. Wirusy

Użytkownik rozumie, że Bose nie może i nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Usług Bose będą wolne od wirusów lub innych destrukcyjnych kodów. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procedur i punktów kontrolnych w celu spełnienia swoich szczególnych wymagań w zakresie ochrony antywirusowej oraz dokładności wprowadzania i przekazywania danych, a także za utrzymywanie środków zewnętrznych w stosunku do Usług Bose w celu odtworzenia wszelkich utraconych danych.


11. Łącza i usługi zewnętrzne

Usługi mogą dostarczać (1) informacje i treści dostarczane przez osoby trzecie; (2) łącza do stron internetowych lub zasobów osób trzecich, takich jak sprzedawcy towarów i usług; oraz (3) produkty i usługi osób trzecich przeznaczone do sprzedaży bezpośrednio do Użytkownika. Bose nie odpowiada za dostępność takich zewnętrznych stron czy zasobów ani nie wspiera ani nie odpowiada za (i) jakiekolwiek treści, reklamy, produkty czy inne materiały dostępne na takich stronach czy zasobach, (ii) jakiekolwiek błędy czy przeoczenia na takich stronach czy zasobach, ani (iii) za jakiekolwiek praktyki dotyczące przetwarzania informacji ani za inne praktyki biznesowe operatorów takich stron czy zasobów. Bose nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za korzystanie lub poleganie na jakichkolwiek połączonych witrynach lub zasobach. Interakcje Użytkownika z takimi osobami trzecimi będą podlegać regulaminom i politykom prywatności lub innym dokumentom takich osób trzecich.


12. Modyfikacja i dostęp

12.1 Modyfikacja Usług. Bose zastrzega sobie prawo do zmiany lub do tymczasowego lub stałego zawieszenia Usług (lub jakiejkolwiek ich części) z wcześniejszym powiadomieniem lub bez. Bose nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za zmianę, wstrzymanie funkcjonowania lub zawieszenie Usług.

12.2 Dostęp. Bose może, wedle własnego uznania, odmówić Użytkownikowi dostępu do całości lub części Usług w dowolnym czasie z jakiejkolwiek przyczyny lub bez powodu, z powiadomieniem lub bez powiadomienia Użytkownika, w tym jeśli zdaniem Bose Użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków. Bose zastrzega sobie prawo do wyłączenia nazwy Użytkownika, hasła lub innego identyfikatora, wybranego lub podanego przez Bose w dowolnym czasie, według własnego uznania, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny. Jeśli jednak będzie to uzasadnione, Bose poinformuje o tym Użytkownika z wyprzedzeniem.


13. Obowiązujące prawo

Należy pamiętać, że niniejsze Warunki oraz ich przedmiot i kształt podlegają prawu holenderskiemu. Jeśli jednak Użytkownik jest konsumentem i mieszka w jakimkolwiek innym kraju europejskim, skorzysta, a jeśli jest konsumentem i mieszka w dowolnym kraju APAC lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich, może skorzystać z wszelkich obowiązkowych przepisów i praw przysługujących mu na mocy prawa tego kraju. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie narusza praw Użytkownika jako konsumenta do powoływania się na takie lokalne bezwzględnie obowiązujące przepisy i prawa.

Zarówno Użytkownik, jak i Bose zgadzają się, że sądy holenderskie będą miały wyłączną jurysdykcję. Jeżeli jednak Użytkownik jest rezydentem innego kraju europejskiego, kraju APAC lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich, może również wszcząć postępowanie w tym kraju.


14. Postanowienia ogólne

14.1 Odstąpienie od Warunków. Jeśli nie będziemy nalegać, aby Użytkownik wykonywał swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków lub jeśli nie będziemy egzekwować swoich praw wobec Użytkownika, lub jeśli będziemy zwlekać z ich egzekwowaniem, to nie będzie oznaczać, że zrezygnowaliśmy z takich praw i że Użytkownik nie musi wypełniać swoich zobowiązań. Jeśli zrzekniemy się roszczeń z tytułu uchybień lub naruszeń Użytkownika, uczynimy to wyłącznie w formie pisemnej i nie będzie to oznaczać, że automatycznie zrzekamy się roszczeń z tytułu wszelkich przyszłych uchybień lub naruszeń Użytkownika. Aby skontaktować się z nami, prosimy skorzystać z naszej strony kontaktowej.

14.2 Odrębność postanowień. Każdy paragraf niniejszych Warunków działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe paragrafy pozostają w mocy.

14.3 Postanowienia różne. Tytuły nagłówków w niniejszym Regulaminie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają żadnych skutków prawnych lub umownych.


15. Pytania

W przypadku pytań dotyczących Warunków prosimy o kontakt. Aby skontaktować się z nami, prosimy o kontakt na naszej stronie.

W tym miejscu można znaleźć informacje dotyczące zgodności z przepisami. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę deklaracji zgodności dotyczącą aktualnie oferowanych produktów Bose®.


16. Znaki towarowe

Aby uzyskać pełną listę znaków towarowych Bose i jej partnerów, kliknij tutaj.

Obrazy w naszej sekcji motoryzacyjnej są chronione prawem autorskim przez firmę PhotosToGo, Inc.

Nazwy AirPlay, Apple, logotyp Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod Classic, iPod Nano, iPod Shuffle, iPod Touch, iTunes, Lightning i Mac są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Znak towarowy "iPhone" jest używany na podstawie licencji udzielonej przez firmę Aiphone K.K.

Nazwy i logo Amazon, Amazon Music, Kindle, Fire i wszystkie powiązane oznaczenia wizualne są znakami towarowymi firmy Amazon, Inc. lub firm stowarzyszonych.

Nazwy Android, Google, Asystent Google, Google Play i logotypy Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Logotyp robota systemu Android jest powieloną i zmodyfikowaną wersją dzieła udostępnionego przez firmę Google, zgodnie z licencją Creative Commons 3.0 Attribution License.

BlackBerry, BlackBerry Compatible i powiązane znaki należą do firmy Research In Motion Limited i są zarejestrowane i/lub używane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywane na mocy licencji. Firma RIM nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż lub używanie tych produktów ani ich zgodność z normami bezpieczeństwa i prawnymi.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez Bose Corporation na mocy odpowiedniej licencji.

Deezer jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Blogmusik SAS.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Informacje dotyczące patentów DTS znajdują się pod adresem http://patents.dts.com. Wyprodukowano na mocy licencji udzielonej przez firmę DTS, Inc. Znak DTS, jego symbol, znak DTS w połączeniu z jego symbolem oraz znak DTS Digital Surround są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. ©DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logotyp HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w USA i innych krajach.

iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

N-Mark jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

© 2018 NFL Enterprises LLC. NFL i tarcza NFL są zastrzeżonymi znakami towarowymi National Football Leage. Nazwy zespołów, logotypy i wzory jednolite są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do wskazanych zespołów. Pozostałe znaki towarowe związane z ligą NFL stanowią znaki towarowe National Football League.

Nazwa, logotyp i wzór użytkowy Pandora są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pandora Media Inc., wykorzystywanymi na podstawie zezwolenia.

Samsung Galaxy jest znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., LTD.

SiriusXM i wszystkie powiązane znaki i logo są znakami towarowymi firmy Sirius XM Radio Inc. i podmiotów stowarzyszonych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Wi‐Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®. Logotyp Wi‐Fi CERTIFIED oznacza uzyskanie certyfikatu organizacji Wi‐Fi Alliance®.