NOWE PRODUKTY JUŻ TU SĄ! ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.
Sklepy Koszyk

Polityka prywatności danych osobowych Kandydatów do pracy w Bose

Data wejścia w życie: 9 maja 2023 r.

Wprowadzenie

Firma Bose opracowała niniejszą Politykę prywatności danych osobowych Kandydatów („Polityka”), którą należy udostępnić kandydatom do pracy w firmie Bose oraz innym osobom, których dane osobowe przetwarzamy w celach rekrutacyjnych (zwanych łącznie „Kandydatami”). Celem tej Polityki jest przekazanie informacji o rodzaju danych osobowych, jakie możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać do tych celów.

Zwracamy uwagę, że niniejsza Polityka nie dotyczy przetwarzania przez Bose danych zgromadzonych od użytkowników będących nabywcami lub użytkownikami produktów i usług firmy Bose. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcję z firmą Bose w tym charakterze, obowiązują zasady ochrony prywatności powiązane z odpowiednimi produktami i usługami.

Kiedy w niniejszej Polityce prywatności używamy terminów „Bose”, „my” lub „nas”, odnosimy się do rodziny firm Bose, co oznacza firmę Bose Corporation i jej podmioty stowarzyszone będące wspólną własnością i znajdujące się pod wspólną kontrolą. Administratorem danych jest jeden z podmiotów wyszczególnionych w sekcji „Informacje kontaktowe firmy Bose” poniżej.

W ramach oceny kandydata firma Bose musi przetwarzać pewne dane osobowe. Ponadto w odniesieniu do aplikacji o pracę i procesu zatrudniania istnieją wymogi ustawowe i inne zobowiązania umowne, których musimy przestrzegać. Jeśli nie będziemy w stanie przeprowadzić działań związanych z przetwarzaniem danych, które opisujemy w tej Polityce, możemy nie być w stanie ocenić kandydatury lub zatrudnić osoby starającej się o pracę w naszej firmie.

Niniejsza Polityka nie gwarantuje zatrudnienia, a w przypadku zatrudnienia ten dokument nie stanowi umowy o pracę.


Rodzaje informacji, jakie przetwarzamy

Bose może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać wyszczególnione poniżej kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikacyjne. Obejmują one dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adresy e-mail.
 • Informacje o przebiegu kariery zawodowej. Firma Bose może przetwarzać informacje związane z rekrutacją lub zatrudnieniem, takie jak formularze zgłoszeniowe i informacje zawarte w CV, liście motywacyjnym lub w inny sposób dostarczone w ramach procesu aplikowania lub rekrutacji; wyniki testów kwalifikacyjnych; referencje; informacje związane z poprzednimi lub obecnymi stanowiskami pracy, historią pracy, datami pracy i miejscami pracy; informacje o umiejętnościach, kwalifikacjach, doświadczeniu; informacje o publikacjach, wystąpieniach, jeśli zostały dostarczone przez kandydata; oraz członkostwa w organizacjach zawodowych.
 • Informacje o wykształceniu. Firma Bose może posiadać informacje odnoszące się do uczelni, na które uczęszczał kandydat, stopni naukowych, certyfikatów, szkoleń, publikacji i informacji z indeksu, jeśli zostały one dostarczone przez kandydata.
 • Inne dane, które kandydat nam przekazuje, a które są istotne w kontekście potencjalnego stosunku pracy, w tym informacje zebrane na jego temat w drodze rozmów z nim.
 • Inne informacje chronione prawem. Firma Bose może gromadzić, opcjonalnie i tylko w zakresie zgodnym lub wymaganym przez obowiązujące prawo, informacje na temat rasy, płci, służby wojskowej, narodowości, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego i inne informacje prawnie chronione.

W jaki sposób uzyskujemy dane osobowe kandydata

W większości przypadków firma Bose pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od kandydata. Na przykład za pośrednictwem aplikacji lub w ramach rozmów kwalifikacyjnych. Niekiedy firma Bose może też uzyskiwać dane osobowe o kandydacie od innych firm, wśród których są:

 • Zewnętrzni rekruterzy i inne źródła referencji
 • Zewnętrzni dostawcy testów
 • Agencje pracy
 • Osoby udzielające referencji wskazane przez kandydata
 • Źródła publicznie dostępne, takie jak profil zawodowy na portalu LinkedIn, profil zawodowy na stronie internetowej obecnego pracodawcy, biogramy prelegentów na stronach internetowych poświęconych konferencjom branżowym, na których kandydat występował, artykuły, które publikował, oraz informacje prasowe lub inne komunikaty firmowe

Jak wykorzystujemy informacje o kandydacie

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe do różnych zadań w ramach procesu zatrudniania, które obejmują, stosownie do okoliczności, takie kwestie jak:

 • Ocena i odpowiedź na aplikację o pracę, w tym weryfikacja wykształcenia i historii zawodowej, organizacja rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzanie referencji i powiadamianie o dodatkowych ofertach pracy w naszej firmie, które mogą zainteresować kandydata.
 • Komunikowanie się z kandydatem, pracownikami firmy Bose i stronami trzecimi w sprawie aplikacji i procesu rekrutacji.
 • Odpowiadanie na prośby i żądania prawne organów regulacyjnych lub innych władz oraz stosowanie się do nich, ale tylko wtedy, gdy uważamy, w dobrej wierze, że musimy wykorzystać dane kandydata do tych celów.
 • Analiza i udoskonalanie procesu rekrutacji, m.in. pod kątem kalkulacji kosztów/budżetu oraz wyników rekrutacji.

Prawo w niektórych jurysdykcjach wymaga, aby firmy informowały o podstawach prawnych, na których opierają się przy przetwarzaniu informacji o kandydacie. Podstawy prawne przetwarzania informacji o kandydacie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności są następujące:

 • W przypadku, gdy wykorzystanie danych kandydata jest niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia z nim umowy o pracę lub innej.
 • W przypadku, gdy wykorzystujemy dane kandydata w celu spełnienia obowiązujących obowiązków prawnych, a zwłaszcza w zakresie prawa pracy i zatrudnienia, prawa dotyczącego ubezpieczeń społecznych i zabezpieczeń socjalnych, prawa w zakresie ochrony danych osobowych, prawa podatkowego, prawa zgodności z przepisami korporacyjnymi.
 • W przypadku, gdy wykorzystanie informacji o kandydacie służy naszym uzasadnionym interesom lub uzasadnionym interesom innych podmiotów. Na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, prowadzenia naszej działalności i usług oraz obrony naszych praw.
 • W przypadku, gdy kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych w określonym celu.

Komu udostępniamy dane kandydata

Firma Bose może udostępniać informacje niżej wymienionym typom podmiotów lub w następujących okolicznościach (w stosownych okolicznościach):

W ramach firmy Bose. Osobom z rodziny firm Bose w celu realizacji celów opisanych w niniejszej Polityce, w tym pracownikom działu kadr, działu prawnego i działu zgodności z przepisami.

Stronom trzecim.

 • Dostawcom usług: w zakresie rekrutacji i innym dostawcom usług kadrowych.
 • Aby wypełnić obowiązki prawne: jeśli wymaga tego prawo, przepisy, nakaz sądowy lub w odpowiedzi na wniosek policji lub innych służb.
 • W celach związanych z postępowaniem sądowym: w celu uzyskania opinii prawnej od naszych zewnętrznych prawników lub w kontekście sporu sądowego ze stroną trzecią.
 • W celach związanych z transakcjami biznesowymi: w związku ze sprzedażą, nabyciem lub fuzją naszej firmy, wybranych lub wszystkich aktywów, lub w ramach analizy due diligence w trakcie przygotowań do takich transakcji.

Przesyłanie danych

Firma Bose prowadzi działalność na całym świecie i może przesyłać, przechowywać i/lub przetwarzać dane kandydata we współpracy z innymi jednostkami z rodziny firm Bose lub innymi podmiotami zewnętrznymi, takimi jak zaufani dostawcy usług i partnerzy w lokalizacjach na całym świecie (w tym w Stanach Zjednoczonych) w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Gdziekolwiek dane kandydata są przez nas przekazywane, przechowywane lub przetwarzane, podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony tych informacji zgodnie z zasadami i procedurami Polityki bezpieczeństwa informacji oraz obowiązującymi przepisami prawa. Środki te mogą obejmować wdrożenie Standardowych klauzul umownych regulujących przekazywanie danych kandydata lub innych środków uznanych przez obowiązujące prawo.


Przechowywanie danych

Firma Bose będzie przechowywać dane kandydatów przez różne okresy czasu w zależności od celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. Dane zostaną usunięte lub pozbawione elementów identyfikujących, gdy nie będą już potrzebne do realizacji tych celów.


Bezpieczeństwo informacji o kandydacie

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane kandydatów. Stosujemy różnorodne techniczne, fizyczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem informacji. Jednak żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nie do pokonania. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji kandydata. Regularnie monitorujemy nasze Usługi pod kątem potencjalnych luk w zabezpieczeniach i ataków. Jeśli kandydat ma jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa naszych Usług, powinien skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji „Informacje kontaktowe firmy Bose” poniżej, abyśmy mogli się nimi zająć i rozwiązać je w sposób szybki i skuteczny.


Prawa użytkownika w zakresie jego danych

W niektórych systemach prawnych kandydatowi przysługuje możliwość skorzystania z praw dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas jego danych. Prawa te różnią się w zależności od prawa obowiązującego w jego jurysdykcji i mogą obejmować:

 • Prawo dostępu do swoich danych lub ich kopii
 • Prawo do usunięcia wybranych danych
 • Prawo do korekty danych
 • Prawo do ograniczenia sposobu przetwarzania niektórych danych
 • Jeśli kandydat wyraził zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych w określonym celu, może również wycofać tę zgodę w dowolnej chwili.
 • W pewnych okolicznościach, w świetle obowiązującego prawa, kandydatowi może przysługiwać również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych z określonych przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z nami w sposób określony w części „Informacje kontaktowe firmy Bose” poniżej. Zwracamy uwagę, że każdy wniosek w tym zakresie zostanie przez nas rozpatrzony zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku jakiejkolwiek obawy lub skargi dotyczącej naszych działań związanych z przetwarzaniem danych, prosimy, aby najpierw spróbować rozwiązać takie kwestie bezpośrednio z nami. W stosownych przypadkach użytkownik może jednak złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w swoim kraju lub dochodzić zadośćuczynienia na drodze sądowej, jeśli uważa, że jego prawa zostały naruszone.


Informacje kontaktowe firmy Bose

Aby skontaktować się z nami lub uzyskać odpowiedzi na jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące zasad ochrony prywatności opisanych w niniejszej Polityce, należy skontaktować się z nami pod adresem privacyandsecurity@bose.com.

Inspektor ochrony danych

Dodatkowych informacji udziela Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować, wysyłając e-mail na powyższy adres lub pismo tradycyjną pocztą na adres: Bose Corporation, The Mountain Road, Framingham, MA 01701, USA

Administratorzy danych

Administrator danych to jednostka zależna lub stowarzyszona z firmą Bose, która jest głównie odpowiedzialna za dane zgromadzone i wykorzystywane w ramach niniejszej Polityki prywatności. Administratorem danych kandydata jest firma Bose Corporation (z siedzibą pod adresem The Mountain Road, Framingham, MA 01701, USA).


Zmiany niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka prywatności podlega okresowym modyfikacjom i aktualizacjom, aby odzwierciedlić zmiany w prawie, nasze praktyki gromadzenia i wykorzystywania danych lub postępy w technologii. O zmianie Polityki prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania kandydat może dowiedzieć się, sprawdzając pole „Data wejścia w życie” znajdujące się na początku dokumentu. W stosownych przypadkach i zgodnie z obowiązującym prawem będziemy powiadamiać kandydatów o tych zmianach.