NOWE PRODUKTY JUŻ TU SĄ! ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.
Sklepy Koszyk

Warunki dla Kandydatów do pracy w Bose

Data wejścia w życie: 9 maja 2023 r.

Firma Bose jest pracodawcą równych szans. Odpowiedni kandydaci będą zatrudniani bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie narodowe, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową, dane genetyczne lub inne kryteria, które są niezgodne z obowiązującym prawem federalnym, stanowym lub lokalnym.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w tej aplikacji są prawdziwe, kompletne i poprawne. Rozumiem, że wszelkie fałszywe oświadczenia lub uchybienia na jakimkolwiek etapie procesu rekrutacji mogą skutkować odmową zatrudnienia lub, jeśli będę już pracować w momencie wykrycia takiego fałszywego oświadczenia lub uchybienia, natychmiastowym rozwiązaniem stosunku pracy.

Rozumiem, że żadne informacje podane w tej aplikacji nie będą automatycznie wykluczać możliwości zatrudnienia mnie, lecz zostaną wykorzystane w ramach ogólnej oceny moich kwalifikacji.

Oświadczam, że jeśli zapoznam się z jakimiś poufnymi informacjami firmy Bose podczas procesu rekrutacji, nie ujawnię ich nikomu spoza firmy i rozumiem, że może mi zostać przedłożona do podpisania oddzielna umowa o zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji. Ponadto rozumiem, że w trakcie procesu rekrutacji nie wolno mi ujawniać Firmie żadnych zastrzeżonych, nieopatentowanych informacji należących do innych osób lub do mnie.

Rozumiem, że informacje przedstawione w opisie stanowiska, na które aplikuję, mają charakter ogólny i nie obejmują wyczerpującej listy wszystkich obowiązków, odpowiedzialności i umiejętności wymaganych od osób pracujących w tej roli. Poza tym rozumiem, że z wyjątkiem zatrudnienia według doktryny „employment-at-will”, w przypadku przyjęcia mnie do pracy moje godziny, warunki pracy, zadania i oczekiwania oraz wynagrodzenie będą podlegały zmianom według wyłącznego uznania Firmy i/lub zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozumiem, że po otrzymaniu wstępnej oferty pracy Firma może, w myśl wszystkich obowiązujących przepisów w odnośnych jurysdykcjach, dokonać weryfikacji mojej historii zawodowej i karalności przed zatrudnieniem. Rozumiem, że otrzymam prośbę o sprawdzenie i podpisanie wymaganych formularzy, które upoważnią firmę do weryfikacji informacji na temat mojej historii zawodowej i karalności. Rozumiem, że zatrudnienie na niektórych stanowiskach wiąże się z koniecznością poddania się testowi na obecność narkotyków zgodnie z obowiązującym prawem i regulaminem Bose Corporation w tym zakresie. Mam świadomość, że wyniki tego testu mogą pozbawić mnie możliwości zatrudnienia w firmie i spowodować unieważnienie zaproponowanej warunkowej oferty pracy.

Rozumiem, że firma Bose uczestniczy w programie E-Verify dla miejsc pracy z siedzibą w USA w celu spełnienia wymagań określonych w formularzu I-9.

Rozumiem, że ta aplikacja o pracę nie jest ofertą zatrudnienia, a jej złożenie nie oznacza istnienia dostępnych wakatów, ani nie zobowiązuje firmy Bose ani żadnej z jej filii lub spółek zależnych do zatrudnienia mnie.

Rozumiem, że w przypadku zatrudnienia mnie przez Firmę jako pracownika z USA, odbędzie się to na zasadzie „at-will”, co oznacza, że stosunek pracy może zostać rozwiązany zarówno przeze mnie, jak i przez Firmę w każdej chwili i z dowolnego tytułu, który nie jest zabroniony przez prawo, z podaniem lub bez podania powodu lub powiadomienia. Rozumiem, że Firmie przysługuje prawo do jednostronnej zmiany i/lub anulowania w każdej chwili wszelkich zasad, przepisów, polityk, praktyk, procedur i standardów, które zostały przez nią przyjęte lub wdrożone. Rozumiem, że w związku z zatrudnieniem w Firmie mogę mieć obowiązek podpisania umowy o poufności i nieujawnianiu informacji.

Potwierdzam, że przesyłając aplikację do Bose, akceptuję powyższe warunki.