Bezpłatne dostawy i zwroty
 

Parowanie telefonów przy użyciu technologii komunikacji z wieloma urządzeniami

technologia komunikacji z wieloma urządzeniami umożliwia zestawowi słuchawkowemu bose® bluetooth® zachowanie aktywnego połączenia z dwoma telefonami komórkowymi. oznacza to, że zestaw słuchawkowy jest gotowy do wykonania lub odebrania połączenia na przykład z telefonu osobistego lub służbowego.

przed skonfigurowaniem trybu komunikacji z wieloma urządzeniami co najmniej jedno urządzenie bluetooth® powinno zostać zapisane na liście parowania zestawu słuchawkowego. aby uzyskać więcej informacji na temat zapisywania urządzenia z funkcją bluetooth® na liście parowania, zapoznaj się z tematem parowanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem.

aby włączyć i skonfigurować tryb komunikacji z wieloma urządzeniami, wykonaj następujące czynności:

W dolnej części zestawu słuchawkowego przesuń przełącznik zasilania do pozycji oznaczającej włączenie (widoczny będzie kolor zielony).

wyłącz funkcję bluetooth® we wszystkich urządzeniach bluetooth® już sparowanych z zestawem słuchawkowym. wskaźnik led bluetooth® będzie szybko migać (raz na sekundę), sygnalizując, że zestaw słuchawkowy nie jest już połączony ze sparowanym urządzeniem.

w górnej części zestawu słuchawkowego naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przyciski zwiększania głośności oraz połączenia telefonicznego, aby włączyć tryb komunikacji z wieloma urządzeniami. wskaźnik led bluetooth® będzie migać powoli (raz na dwie sekundy).

Zwiększanie głośności

Połączenie telefoniczne

w nowym telefonie włącz funkcję bluetooth®. sposób wykonania tej czynności zależy od producenta i modelu telefonu. aby uzyskać dodatkową pomoc, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia bluetooth®.

odszukaj listę urządzeń bluetooth® w menu bluetooth® nowego telefonu. możesz również ręcznie wyszukać urządzenie, a następnie wybrać pozycję „bose bt1”. po połączeniu obu urządzeń wskaźnik bluetooth® na zestawie słuchawkowym będzie migać, a następnie świecić na niebiesko, sygnalizując pomyślne nawiązanie połączenia. wskaźnik zgaśnie po upływie 30 sekund od pierwszego sparowania urządzeń. jeśli telefon wyświetli monit o podanie hasła, wprowadź cyfry 0000 i naciśnij przycisk ok. niektóre urządzenia wyświetlają również monit o zaakceptowanie połączenia.

Wyłącz zestaw słuchawkowy.

w obu telefonach włącz funkcję bluetooth®.

Włącz zestaw słuchawkowy.

zestaw słuchawkowy rozpoznaje urządzenia bluetooth® na podstawie priorytetów. domyślnie pierwsze sparowane urządzenie bluetooth® ma wyższy priorytet, a drugie urządzenie bluetooth® ma priorytet niższy. aby sprawdzić, który telefon ma wyższy priorytet, naciśnij dwukrotnie przycisk połączenia telefonicznego. priorytetowo traktowane jest także urządzenie, z którego jest wykonywane połączenie wychodzące. po określeniu priorytetu telefonów mają zastosowanie następujące reguły:

Połączenie telefoniczne

Podczas wykonywania połączenia wychodzącego

Urządzenie z wyższym priorytetem

naciśnięcie przycisku połączenia telefonicznego na zestawie słuchawkowym powoduje aktywowanie poleceń głosowych (jeśli ta funkcja została włączona).

Połączenie telefoniczne

Połączenia można wykonywać ręcznie.

Urządzenie z niższym priorytetem

Połączenia można wykonywać tylko ręcznie. Po ręcznym wykonaniu połączenia priorytet urządzenia zmienia się na wyższy.

Podczas odbierania połączenia przychodzącego

Urządzenie z wyższym priorytetem

W zestawie słuchawkowym słychać dzwonek.

naciśnięcie przycisku połączenia telefonicznego powoduje odebranie połączenia.

Połączenie telefoniczne

Urządzenie z niższym priorytetem

W zestawie słuchawkowym nie słychać dzwonka.

naciśnięcie przycisku połączenia telefonicznego powoduje odebranie połączenia. po odebraniu połączenia priorytet urządzenia zmienia się na wyższy.

Połączenie telefoniczne

W przypadku wyłączenia jednego z dwóch urządzeń wyższy priorytet zostaje ustawiony dla włączonego urządzenia.

Czy było to pomocne?

Wyślij

Dziękujemy za przesłanie komentarzy.