NOWE PRODUKTY JUŻ TU SĄ! ZAPOZNAJ SIĘ Z NIMI.
Sklepy Koszyk

Ogólne warunki sprzedaży

Ostania aktualizacja: 26 lutego 2024 r.

1. Informacje o firmie

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej jako “Ogóle warunki sprzedaży”) dotyczą

Bose Sp. z. o.o.
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
Fax: (48) 22 852 2927
info_pl@bose.com
NIP: 526-26-98-346
KRS: 0000153586
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł, Nr rej
GIOŚ E0007156WZWB

2. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży internetowej prowadzonej przez Bose produktów oferowanych ostatecznym konsumentom za pośrednictwem strony internetowej www.bose.pl (dalej jako “Strona Internetowa”), z wyłączeniem sytuacji, w której mają zastosowanie inne warunki, w szczególności w odniesieniu do sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepów detalicznych.

Do danej umowy sprzedaży stosuje się Ogólne warunki sprzedaży w brzmieniu obowiązującym w momencie składania zamówienia.

Klient jest zobowiązany do uważnego przeczytania niniejszych warunków przed złożeniem zamówienia. Niniejsze warunki zawierają informacje dla klienta: na temat Bose, jak Bose dostarcza klientom produkty, jak klient i Bose mogą zmienić lub rozwiązać umowę, co zrobić w przypadku problemów oraz inne ważne informacje. Jeżeli klient uważa, że w niniejszych warunkach sprzedaży znajdują się błędy, prosimy o kontakt z Bose w celu ich wyjaśnienia.

Warunki odmienne od niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży obowiązują strony, które je zaakceptowały.

Bose zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych warunków sprzedaży w każdym czasie. W takim przypadku nowe Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do zamówienia złożonego po wejściu w życie zmienionych Ogólnych warunków sprzedaży.

Obowiązujące Ogólne warunki sprzedaży są dostępne na Stronie Internetowej.

O ile nie udowodniono inaczej, dane zarejestrowane na Stronie Internetowej stanowią dowód wszystkich transakcji pomiędzy Bose i klientami Bose w odniesieniu do sprzedaży dokonanej za pośrednictwem Strony Internetowej.

Strona Internetowa jest wyświetlana w www.bose.pl.

Do korzystania ze Strony Internetowej, tj. przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementów technicznych, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Proces składania zamówienia

3.1 Wybór produktu

Wszystkie zamówienia składane poprzez sklep internetowy Bose powinny być dokonywane wyłącznie za pomocą Strony Internetowej.

Klient wybiera produkty klikając przycisk „Zamówienie Internetowe/Dodaj do koszyka” i kontynuuje zakupy klikając przycisk „Kontynuuj Zakupy”.

Klient może w każdej chwili zobaczyć wybrane produkty w swoim koszyku klikając przycisk „Zobacz szczegóły zamówienia”/ „Mój koszyk” i sprawdzić sposoby płatności oferowane przez Bose oraz koszty i terminy dostawy.

3.2 Rejestracja zamówienia

Po wybraniu produktu(ów), klient sprawdza szczegóły zamówienia i cenę do zapłaty oraz poprawia ewentualne błędy przed potwierdzeniem zamówienia.

Klient wpisuje informacje konieczne do poprawnego dostarczenia zamówienia i uważnie czyta niniejsze warunki oraz politykę prywatności Bose przez złożeniem zamówienia.

Następnie klient zostaje poproszony o wybranie metody płatności i wpisanie odpowiednich do dokonania płatności informacji.

3.3 Ostateczne potwierdzenie zamówienia

Na koniec procesu składania zamówienia, klient akceptuje „Ogólne warunki sprzedaży” klikając właściwy kwadracik i ostatecznie potwierdza swoje zamówienie klikając przycisk “Zapłać teraz”. Po potwierdzeniu przez klienta zamówienia i gotowości do zapłaty, Bose wysyła klientowi elektroniczne potwierdzenie zamówienia. Umowa sprzedaży jest w tym momencie ostatecznie zawarta.

Warunki zamówienia mogą się zmienić dopóki Bose nie potwierdzi zamówienia.

Każda zmiana w zamówieniu dokonana przez klienta po jakiejkolwiek możliwej zmianie cen produktów Bose będzie wiązała się z automatycznym zastosowaniem nowych cen.

Bose zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. W takim przypadku, zamiast elektronicznego potwierdzenia zamówienia, na adres e-mail podany przez klienta, Bose wyśle e-mail z odmową realizacji zamówienia.

Dokonując zakupów poprzez stronę www.bose.pl wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Bose sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do powiadomienia o nowym adresie poprzez zmianę w systemie bądź pisemne oświadczenie.

4. Prawo odstąpienia od umowy

4.1 Prawo i czas na odstąpienie od umowy

Klient jest uprawniony z mocy prawa do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny, w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania produktu zamówionego przez Stronę Internetową.

Jednakże, gwarancja satysfakcji oferowana przez Bose pozwala klientom odstąpić od umowy w ciągu trzydzieści (30) dni od otrzymania produktu, bez podawania przyczyny ani konieczności uiszczania opłat innych niż określone w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży. Prawo Bose do dochodzenia odszkodowania nie jest ograniczone tym postanowieniem.

Jeżeli zamówienie zawiera kilka produktów dostarczanych oddzielnie, okres na odstąpienie od umowy w odniesieniu do wszystkich tych produktów liczony jest od dnia otrzymania ostatniego produktu.

4.2 Warunki gwarantujące wykonanie prawa odstąpienia od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient powiadamia Bose o zamiarze odstąpienia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Może tego dokonać w następujący sposób:

 • Wysyłając jednoznaczne oświadczenie wyrażające w sposób jasny chęć odstąpienia od umowy, przez email, fax albo na adres: Bose Sp. z. o.o. ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska, Fax : 022-852 2927, email : info_pl@bose.com.
 • Odsyłając wypełniony i podpisany formularz, który można pobrać pod tym linkiem [link,] na adres: Bose Sp. z. o.o. ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska, email : info_pl@bose.com.

W celu uzyskania informacji o warunkach odstąpienia od umowy, klient może kontaktować się z Obsługą Klienta Bose pod numerem telefonu +48 22-853-0031 (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument) albo mailowo pod adres info_pl@bose.com.

5. Zwrot produktu i pieniędzy

Klient ma czternaście (14) dni od powiadomienia Bose o odstąpieniu od umowy na odesłanie do Bose produktów na koszt i odpowiedzialność klienta. Przesyłki należy kierować na adres: Bose Sp. z. o.o. ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska. Pudełka upominkowe nie są objęte polityką zwrotów.

Bose oferuje również klientom możliwość wyboru bezpłatnego odbioru produktów spod adresu wskazanego przez klienta. W tym wypadku, kurier wyznaczony przez Bose skontaktuje się z klientem w celu ustalenia daty odbioru produktów, z tym, że odbiór nastąpi w ciągu trzech (3) dni roboczych od pierwszego kontaktu kuriera z klientem w tej sprawie.

Klient, który wybrał opcję bezpłatnego odbioru produktów z domu zobowiązuje się być dostępny w dniach sugerowanych przez kuriera, tak aby bez przyczyny nie opóźniać zwrotu produktów do Bose.

Bose zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru produktów, w odniesieniu do produktów zwracanych w ramach opcji bezpłatnego odbioru, po upływie 14 dni od odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że termin ten upłynął bez zrealizowania odbioru produktów ze względu na przyczynę leżącą po stronie klienta.

W każdym przypadku, aby doszło do zwrotu pieniędzy, produkt musi być zwrócony w takim stanie i tak zapakowany, jak można by rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę, że klient ma prawo tylko sprawdzić produkt w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić kupując go w sklepie stacjonarnym. Produkty muszą zostać zwrócone wraz z dowodem zakupu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. W szczególności w sytuacji gdy z przyczyn leżących po stronie klienta zwrócony produkt został pozbawiony numeru seryjnego.

Zwroty zestawów promocyjnych: W przypadku zwrotu części zakupionego zestawu rabat traci swoją ważność i kwota zwrócona klientowi zostanie pomniejszona o całkowitą wartość zniżki zastosowanej przy zakupie. Na przykład jeśli przy zakupie zestawu składającego się z podstawki ładującej i głośnika Bluetooth klient skorzystał z rabatu w kwocie 200zł, a chce zwrócić tylko jeden z tych przedmiotów, cała kwota rabatu, czyli 200zł, zostanie odjęta od kwoty, jaką otrzyma przy zwrocie.

Jeśli nie będzie prawnych przeszkód, Bose zwróci klientowi całą kwotę, którą zapłacił on za zwracany produkt, włączając w to koszty dostawy (obliczone na podstawie standardowej dostawy oferowanej przez Bose) stosując metodę płatności, która była użyta przez klienta do zapłaty, bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Bose oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Bose nie zwraca dodatkowych kosztów spowodowanych wybraniem przez klienta droższej metody wysyłki niż standardowa metoda oferowana przez Bose i nazwanej tak podczas procesu składania zamówienia.

6. Ceny

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w wysokości i walucie wskazanej na Stronie Internetowej i zaakceptowany przy potwierdzeniu zamówienia.

Jeżeli nic innego nie jest wyraźnie wskazane przez Bose w momencie ostatecznego potwierdzenia zamówienia, podana cena zawiera podatki i koszty opakowań, a nie zawiera kosztów dostawy.

Jeśli klient chce, żeby produkt dostarczony został konkretnym środkiem transportu, jego koszty będą przedmiotem oddzielnej umowy i faktury i nie wiąże się to z obniżeniem cen produktów.

7. Dostępność produktów

Oferta produktowa i cenowa obowiązują tak długo, jak długo widnieją na Stronie Internetowej, w granicach dostępnej ilości sztuk.

W wyjątkowych przypadkach mogą pojawić się błędy i zmiany. W przypadku niedostępności produktu po złożeniu zamówienia, klient jest informowany e-mailowo (albo listownie, jeśli nie podał(a) adresu e-mail) o niedostępności produktu(ów) oraz dostarczeniu reszty zamówienia lub jego anulowaniu.

Klient może złożyć zapytanie dotyczące właściwości/opisu każdego produktu w celu uzyskania dokładnych informacji i w razie wątpliwości lub potrzeby dodatkowych informacji, skontaktować się z Obsługą Klienta pod następującym numerem telefonu: +48 22-853-0031 (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument).

W przypadku częściowego lub całkowitego anulowania zamówienia z powodu niedostępności produktu, kwota odpowiadająca niedostępnym produktom nie zostanie pobrana z konta klienta. Jeśli kwota została już pobrana, klient otrzyma zwrot pieniędzy za niedostępne produkty niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

8. Dostawa

Staramy się dostarczyć zamówienie w ciągu 3–6 dni roboczych. Są one dostarczane na adres podany przy składaniu zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość danych podanych przy składaniu zamówienia. W przypadku błędu w danych teleadresowych (w szczególności w nazwisku, imieniu, nazwie ulicy, numeru budynku, kodzie pocztowym, nazwie miasta, numerze telefonu, adresie e-mail), Bose nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia zamówienia.

Dostawa jest realizowana przez prywatnego kuriera UPS w standardowej formie. Koszty transportu wynoszą:

 • 45.95 zł za dostawę, dla zamówień pomiędzy 200 zł
 • Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 200 zł

Standardowa dostawa jest dostępna dla zamówień dostarczanych do 3–6 dni roboczych. 

9. Transport

Prosimy o sprawdzanie zgodności produktów i stanu opakowań w momencie dostarczenia zamówienia przez kuriera.

W przypadku spostrzeżenia wad produktu klient proszony jest o:

 1. Zgłoszenie zniszczenia przesyłki kurierowi poprzez spisanie protokołu szkody na liście przewozowym;

 2. Kontakt z Obsługą Klienta pod następującym numerem telefonu: +48 22-853-0031 (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email info_pl@bose.com w celu zgłoszenia szkody.

10. Zgodność produktu

Bose niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad.

W przypadku gdy dostarczony produkt nie ma wad, lecz jest niezgodny z zamówieniem klienta, Bose niezwłocznie wymienia go lub zwraca pieniądze. W takim przypadku, klient jest proszony o zgłoszenie wszelkich możliwych do wykrycia wad oraz zwrócenie produktu (ów) do Bose, który zgodnie z ustaleniami dokonanymi z klientem w przedmiotowej sprawie, wymieni produkt lub zwróci pieniądze.

Jeśli zwrócone produkty będą niekompletne, pobrudzone lub zniszczone w większym stopniu niż powinny, biorąc pod uwagę okoliczności, nie będą przyjęte przez Bose na podstawie niniejszego przepisu. W żadnym wypadku naprawa, wymiana albo zwrot pieniędzy nie może być żądana i wykonana w sklepie stacjonarnym. W przypadku dostawy produktów wadliwych, prosimy o zapoznanie się z art. 14.1 dotyczącym rękojmi za wady, 14.2 dotyczącym gwarancji oraz 14.3 dotyczącym procedury reklamacyjnej.

W sytuacji dostarczenia produktu niezgodnego z zamówieniem, prosimy o skontaktowanie się z Obsługą Klienta pod następującym numerem telefonu: +48 22-853-0031 (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument).

11. Metody płatności

Płatności za produkty można dokonać przez Internet za pomocą karty kredytowej (Visa, Mastercard, American Express) lub systemu DotPay. Klient najpierw wybiera metodę płatności.

Aby zapłacić kartą, po wybraniu typu karty, klient wpisuje jej numer, datę ważności oraz trzy ostatnie cyfry z tyłu karty.

W przypadku wystąpienia problemów z płatnością, do czasu wyjaśnienia sprawy z klientem, Bose jest upoważniony do wstrzymania dostawy. 

Zamówienie zostanie wysłane, kiedy płatność zostanie zaksięgowana przez właściwy dział, zgodnie z terminami dostawy wskazanymi w Artykule 8 Ogólnych warunków sprzedaży.

12. Kody z kuponów

Kody z kuponów mogą być wykorzystywane tylko przy zamówieniach składanych w tej witrynie.

 • Aby mieć możliwość skorzystania z kodu, wartość zamówienia musi przekraczać 440 zł.
 • Firma Bose zastrzega sobie prawo do odmowy przyjmowania zamówień, w przypadku których, jej zdaniem, kod został użyty nieprawidłowo.
 • Kody z kuponów można wykorzystywać tylko przy zamawianiu konkretnych towarów do momentu wyczerpania zapasów.
 • Przy każdym zamówieniu można użyć tylko jednego kuponu.
 • Zniżki oferowane w ramach kodów z kuponów nie łączą się z innymi ofertami ani promocjami.
 • W przypadku zwrotu produktu zwrot kosztów będzie obejmować: kwotę pierwotnego zamówienia pomniejszoną o kwotę zniżki oraz o koszty wysyłki, specjalnych opakowań lub kart podarunkowych, które były pobrane podczas zakupu.
 • W przypadku zwrotu części zamówienia kwota zniżki zastosowana do tego zamówienia zostanie proporcjonalnie rozłożona pomiędzy wszystkie towary. Klient otrzyma kwotę pomniejszoną o kwotę zniżki oraz o koszty wysyłki, specjalnych opakowań lub kart podarunkowych, które były pobrane podczas zakupu

13. Ujawnianie informacji osobowych

Płatności kartą kredytową na Stronie Internetowej są przetwarzane przez operatora bezpiecznych płatności, Adyen. W celu potwierdzenia transakcji klient musi wyrazić zgodę na przekazanie i przechowywanie jego danych finansowych, imienia i nazwiska, adresu oraz wszelkich innych niezbędnych informacji przez operatora bezpiecznych płatności, Adyen.

Zbieranie Państwa określonych danych osobowych w tym celu jest obowiązkowe. Bez tych danych Państwa transakcje mogą zostać opóźnione lub ich dokonanie może stać się niemożliwe, a Państwa zamówienie zostanie anulowane.

Dane te są przeznaczone do przetwarzania przez uprawnione działy podmiotów Adyen, które biorą udział w ww. przetwarzaniu oraz dla handlowców, jak i dla osób trzecich, których zaangażowanie w ten proces jest niezbędne, żeby zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu płatności oraz funkcjonowanie oferowanych usług.

14. Zachowanie prawa własności – Przeniesienie ryzyka

Bose zachowuje prawo własności produktów, które zostały dostarczone dopóki kwota odpowiadająca zamówionym produktom nie zostanie zapłacona przez klienta i otrzymana przez Bose. Ryzyko związane z produktami będzie przeniesione na klienta w momencie dostarczenia produktu do klienta.

W przypadku braku otrzymania płatności Bose zastrzega sobie prawo żądania uznania prawa własności właściwych produktów.

15. Prawa klienta

15.1 Rękojmia za wady

Bose gwarantuje, że produkty są zgodne z zamówieniem i wolne od wad.

Bose zapewnia klientom wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady (art. 556 kodeksu cywilnego i nast.) na wskazanych tam warunkach.

Klient może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi za wady w ciągu dwóch lat od wydania towaru.

W celu skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady Klient kontaktuje się z Obsługą Klienta pod następującym numerem telefonu: +48 22-853-0031 (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument) lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info_pl@bose.com.

Klient może zażądać obniżenia ceny, odstąpić od umowy, zażądać naprawy albo wymiany towaru na nowy, zgodnie z warunkami wskazanymi w przepisach art. 560 i nast. kodeksu cywilnego.

Jeżeli klient jest konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, to zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Klient może realizować uprawnienia na podstawie rękojmi za wady niezależnie od uprawnień przyznanych na mocy gwarancji.

15.2 Warunki gwarancyjne

Bez uszczerbku dla wspomnianej w art. 14.1 powyżej rękojmi za wady, wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego, klient korzysta również z gwarancji udzielonej przez Bose, którą stosuje się zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjne dostarczanej razem z produktem.

W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji, prosimy o skontaktowanie się z Obsługą Klienta pod następującym numerem telefonu: +48 22-853-0031 (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument).

Karta gwarancyjna nie obejmuje szkód wyrządzonych w rezultacie nieprawidłowego posługiwania się produktem oraz, co do zasady, niewłaściwym, nieodpowiednim lub nierozsądnym używaniem produktu. Szkoda spowodowana przez konserwację lub demontaż wykonywany przez osobę nieupoważnioną przez Bose do dokonywania zmian w produkcie, szkody wynikające z niewystarczającego zapakowania przy zwrocie produktu albo szkody powstałe w wyniku wypadku również są nieobjęte gwarancją udzieloną przez Bose.

Gwarancja udzielona przez Bose przestaje automatycznie obowiązywać, jeśli naklejka z numerem seryjnym produktu zostanie usunięta lub zamazana. W celu skorzystania z gwarancji udzielonej przez Bose klient musi zachować fakturę zakupu.

Proszę zapoznać się z Bose Gwarancja w celu zasięgnięcia pełnej informacji na temat gwarancji udzielanej klientom.

Gwarancja udzielona przez Bose nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

15.3 Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje klientów powinny być wysłane pod wskazany poniżej adres: Bose Sp. z. o.o. ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa Polska.

Klient jest obowiązany na koszt Bose dostarczyć rzecz wadliwą na adres Bose Sp. z. o.o. ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Bose w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Zasady, wskazane w niniejszym akapicie mają zastosowanie do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

Bose dołoży wszystkich starań by ustosunkować się do otrzymanych reklamacji konsumenckich niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.

Bose poinformuje klienta o zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez skontaktowanie się z klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny, używając danych kontaktowych wskazanych przez klienta w reklamacji.

Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć kontaktując się z Obsługą Klienta pod następującym numerem telefonu: +48 22-853-0031 (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument).

15.4 Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a. zwrócenie się do stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

b. mediację - Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136

c. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

d. uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej. Pomoc taka jest świadczona przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl; Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php

16. Odpowiedzialność Bose

16.1. Zgodność produktu z obowiązującym prawem

Produkty oferowane przez Bose są zgodne z obowiązującym polskim prawem.

16.2. Zakres odpowiedzialności Bose

Bose ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Bose nie jest odpowiedzialny za utracone korzyści poniesione przez klientów. Bose dostarcza produkty w celach domowego i prywatnego użytkowania. Jeśli klient używa produktów Bose do działalności komercyjnej, prowadzenia biznesu lub odsprzedaży, Bose nie ponosi odpowiedzialności przed klientem za utratę zysku, biznesu, za przerwy w działalności biznesowej albo utratę możliwości biznesowych. Nie dotyczy to szkód wyrządzonych przez Bose umyślnie.

Częściowa lub pełna niemożliwość użytkowania produktów z powodów niezależnych od Bose, w szczególności spowodowana niekompatybilnością urządzeń, nie daje prawa do rekompensaty, zwrotu pieniędzy lub pociągnięcia Bose do odpowiedzialności.

16.3. Działania siły wyższej

Bose nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania umowy ze względu na nieprzewidziane okoliczności, które są poza jego kontrolą, zakłócenia, pełny lub częściowy strajk, w szczególności transportowych i/lub komunikacyjnych usług, pożar, powódź. Nie dotyczy to obowiązku zwrotu zapłaconej przez klienta ceny za niedostarczony towar.

17. Własność intelektualna

Wszystkie teksty, komentarze, prace, ilustracje i zdjęcia znajdujące się na Stronie Internetowej www.bose.pl podlegają prawu autorskiemu i ochronie praw własności intelektualnej na całym świecie.

Klient nie może zmieniać papierowych ani cyfrowych kopii materiałów, które wydrukował lub ściągnął w jakikolwiek sposób i nie może używać ilustracji, zdjęć, filmów oraz dźwięku oddzielnie od tekstu któremu towarzyszą na Stronie Internetowej. Status Bose (i wszystkich zidentyfikowanych współtwórców) jako autora zawartości Strony Internetowej musi być zawsze uznawany.

Klient nie może używać żadnej zawartości Strony Internetowej dla celów komercyjnych bez otrzymania licencji od Bose lub jego licencjodawców. Jeśli klient drukuje, kopiuje lub ściąga jakiekolwiek treści ze Strony Internetowej z naruszeniem niniejszych warunków, prawo klienta do korzystania ze Strony Internetowej natychmiastowo wygasa i musi on, na żądanie Bose, zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które wykonał.

18. Dane osobowe

Bose przestrzega wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Polska. W celu zasięgnięcia pełnej informacji na temat danych osobowych klientów proszę przeczytać Politykę Prywatności Bose.

Strona Internetowa www.bose.pl jest zaprojektowana tak aby spełniać wszelkie potrzeby klientów. W szczególności używane są do tego pliki cookies. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji proszę przeczytać Politykę Plików Cookies Bose.

19. Archiwizacja umów

Bose zobowiązuje się do zachowania każdej umowy sprzedaży na sumę przekraczającą PLN 500 przez dziesięć (10) lat. Klient ma możliwość dostępu do takiej umowy poprzez złożenie zwykłego wniosku pod numerem telefonu: +48 22-853-0031 (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument).

20. Linki zewnętrzne

Strona Internetowa www.bose.pl może zawierać zewnętrzne linki przekierowujące klienta na inne strony internetowe. Reguły Polityki Bezpieczeństwa i Polityki Prywatności stosowane przez Bose nie mają zastosowania do stron internetowych, na które klient może być przeniesiony ze Strony Internetowej www.bose.pl.

Bose może upoważnić inne firmy do posiadania reklam na Stronie Internetowej Bose. Firmy takie mogą instalować pliki cookies i actions tags (nazywane też “simple pixel GIF”) na komputerach użytkowników, aby zwiększyć efektywność reklamy. Wszystkie informacje zbierane w tym celu są anonimowe. Klient może odmówić instalowania plików cookies lub actions tags zmieniając ustawienia przeglądarki. Może to mieć wpływ na działanie stron internetowych.

21. Zabezpieczenia Strony Internetowej

Strona Internetowa www.bose.pl jest zabezpieczona poprzez używanie szyfru SSL.

22. Obsługa Klienta

W celu uzyskania informacji lub zadania pytań, proszę kontaktować się z Obsługą Klienta pod numerem: +48 22-853-0031 (opłata zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument).

23. Stosowane Prawo – Właściwa Jurysdykcja

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, jak również każda transakcja opisana tutaj i/lub w związku ze sprzedażą produktów Bose jest regulowana, interpretowana i wykonywana w zgodzie z prawem polskim.

W przypadku sporu między klientami niebędącymi konsumentami, sądy w Warszawie mają ma wyłączną jurysdykcję.

24. Przestrzeń konsumenta

Bose zastrzega sobie prawo do sprawdzania i usuwania wszelkich publikacji w przestrzeni konsumenta na Stronie Internetowej www.bose.pl. Bose zastrzega sobie prawo do usuwania lub nie publikowania treści, która, w ocenie Bose uznana jest za niewłaściwą lub obraźliwą, na przykład:

 • Reklamy wszelkiej postaci, w tym reklamy konkurujących firm, sprzedaży produktów, zachęcające do zawarcia umowy, auto promocyjne i spam;
 • Nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje;
 • Treści obrażające ludzi lub firmę, w tym Bose, jego pracowników, dostawców, dystrybutorów lub przedstawicieli;
 • Niewłaściwe lub wprowadzające w błąd treści albo jakiekolwiek treści ukazujące nieprawdziwy wizerunek Bose;
 • Treści zawierające groźby, nękania lub zmierzające do naruszania praw innych ludzi w tym ujawnienie prywatnych informacji na temat innych użytkowników;
 • Treści zawierające złośliwe oprogramowanie, programy lub pliki, które mogą naruszyć własność intelektualną którejkolwiek ze stron, obraźliwe komentarze lub które mogłyby zniszczyć system komputerowy innych użytkowników.

25. Postanowienia ogólne

Jeśli Bose nie egzekwuje swoich praw na podstawie zawartej umowy, nie oznacza to, że nie będzie egzekwował innych lub podobnych praw w przyszłości.

Jeśli jakieś postanowienie zawarte w Ogólnych warunkach sprzedaży okaże się niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to uznaje się za niewiążące i odrębne od niniejszej umowy jednakże nie ma ono wpływu na obowiązywanie i egzekwowanie pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży.

Bose może przekazać swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej z klientem, pod warunkiem uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody klienta.

Nikt inny nie ma praw wynikających z umowy (z wyjątkiem osób którym klient przekaże swoją gwarancję. W takim przypadku Bose może żądać od nowego posiadacza gwarancji udowodnienia w rozsądny sposób, że stał się on posiadaczem rzeczy, której gwarancja dotyczy). Umowa jest zawarta pomiędzy klientem i Bose.

Ostatnia aktualizacja: 12/04/2018