Darmowa przesyłka przy zamówieniu złożonym jeszcze dziś.
 

Regulamin witryny

Odwiedzają Państwo polską stronę internetową („Strona internetowa”) firmy Bose sp. z o.o. („Bose”). Kontrolę nad niniejszą Stroną internetową sprawuje firma Bose, która jest jej właścicielem, oraz podwykonawcy firmy Bose. Z przyjemnością udostępniamy Państwu zawartość Strony internetowej („Zawartość”) jako źródło informacji i kanał dokonywania zakupów. Korzystanie ze Strony podlega przedstawionym poniżej warunkom („Ogólne Warunki Korzystania ze Strony”), które należy uważnie przeczytać. Uzyskując dostęp do Strony Bose i korzystając z niej, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na przestrzeganie Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony oraz wszystkich stosownych przepisów i regulacji prawnych dotyczących używania Strony. Jeśli nie akceptują Państwo Regulaminu strony, nie mogą Państwo wchodzić na Stronę internetową ani z niej korzystać.

Upoważnienie do korzystania

Niniejszym spółka Bose upoważnia użytkownika do wyświetlania, kopiowania, odtwarzania i uzyskiwania dostępu do dowolnej Zawartości opublikowanej przez Bose na Stronie w ramach osobistego, niekomercyjnego użytku, którego celem jest rozważenie zakupu produktów Bose®, o ile użytkownik wyrazi zgodę na przestrzeganie niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony.

Zobowiązują się Państwo nie reprodukować, prezentować, publikować, retransmitować ani w inny sposób rozprowadzać Zawartości Strony internetowej ani jakiejkolwiek jej części do jakiegokolwiek celu poza zakresem określonym powyżej.

Ponadto zobowiązują się Państwo nie używać Strony internetowej do żadnych celów, które są nielegalne lub których zakazuje niniejszy Regulamin strony.

Zakupy

Jeśli użytkownik chce zakupić dowolne produkty na tej Stronie, będzie musiał wyrazić zgodę zarówno na Warunki sprzedaży, jak i na Ogólne Warunki Korzystania ze Strony.

Są Państwo zobowiązani do pokrywania wszelkich kosztów, opłat, ceł i podatków związanych z korzystaniem przez Państwa ze Strony internetowej.

Użytkownik potwierdza swoją zdolność prawną do objęcia go niniejszymi Ogólnymi Warunkami Korzystania ze Strony oraz do korzystania ze Strony zgodnie ze wszystkimi przedstawionymi tu postanowieniami.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość Strony jest własnością spółki Bose, jej podmiotów stowarzyszonych i zależnych lub dostawców oraz jest chroniona prawem autorskim. Firma Bose może opatrywać Zawartość Strony internetowej informacjami o prawach własności, w tym między innymi informacjami o znakach towarowych i prawach autorskich. Użytkownik zgadza się zachować wszystkie takie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i inne noty dotyczące praw własności w każdej kopii lub reprodukcji Strony bądź jakiejkolwiek jej Zawartości.

Z wyjątkiem postanowień wyraźnie przedstawionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Korzystania ze Strony żadna treść Strony nie będzie przyznawać jakichkolwiek licencji ani praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej przez domniemanie lub w wyniku przeszkód prawnych.

Każdy produkt, proces lub technika opisana lub umieszczona w niniejszej Stronie internetowej może podlegać innym prawom własności intelektualnej zastrzeżonym przez firmę Bose. Bose i projekt Wave® radio są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bose Corporation. Wszystkie informacje o znakach towarowych dotyczących produktów, projektów produktów i usług BOSE opierają się na wnioskach o rejestrację i zarejestrowanych znakach towarowych w Stanach Zjednoczonych. Te znaki towarowe mogą także być zarejestrowane lub rejestrowane w innych krajach. Nie można wyciągać jakichkolwiek wniosków odnośnie statusu rejestracji w jakimkolwiek innym kraju.

Microsoft i Passport Logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz używane są na zasadzie licencji udzielonej przez firmę Microsoft. Inne znaki towarowe, w tym zastrzeżone znaki towarowe, produktów wymienionych lub pokazanych na Stronie internetowej są własnością właścicieli danych znaków towarowych.

Ograniczenia dodawania łączy i ramek

Użytkownik zgadza się nie używać żadnych znaków towarowych Bose ani żadnych powiązanych grafik jako łączy do jakiejkolwiek innej Strony bez uprzedniej, pisemnej zgody spółki Bose. Ponadto użytkownik zgadza się nie tworzyć łącza do strony docelowej na Stronie w jakimkolwiek celu bez uprzedniej, pisemnej zgody spółki Bose. Wszelkie tworzenie ramek związanych ze Stroną bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Zawartość stron trzecich

Strona może zawierać łącza do stron trzecich, nad którymi Bose nie ma kontroli. Nie dajemy żadnych obietnic odnośnie prawdziwości, kompletności ani innych aspektów informacji zawartych w tych stronach zewnętrznych ani innych stronach, do których prowadzą łącza z tych stron zewnętrznych. Nie pokrywamy żadnych strat ani szkód spowodowanych zawierzeniem zawartości lub transakcjom w takich stronach zewnętrznych z wyjątkiem sytuacji, w których jednoznacznie się do tego zobowiązujemy.

Ograniczenia dotyczące zakłóceń

Użytkownik zgadza się nie używać jakichkolwiek robotów do pozyskiwania informacji, innych zautomatyzowanych urządzeń lub ręcznych procesów do monitorowania lub kopiowania Zawartości Strony bez uprzedniej, pisemnej zgody spółki Bose. Zobowiązują się Państwo nie podejmować żadnych działań, które powodują nieracjonalnie lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Strony internetowej. Zobowiązują się Państwo nie zakłócać i nie próbować zakłócać prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej za pomocą jakiegokolwiek aparatu, oprogramowania lub procedury.

Nieupoważniony użytek

Nielegalne lub nieupoważnione użycie Strony, w tym m.in. tworzenie ramek lub łączy prowadzących do Strony bez wcześniejszego uzyskania zgody, zostanie zbadane, po czym zostaną podjęte właściwe działania prawne, co obejmuje bez ograniczeń spory cywilne, karne lub naprawcze.

Oświadczenie gwarancyjne

Bose z należytą starannością opracowuje Zawartość i zapewnia dostęp do Zawartości na Stronie. Niemniej, w związku z naturą Internetu, spółka Bose nie daje żadnych gwarancji, wyraźnych ani implikowanych, i nie przedstawia żadnych stwierdzeń co do dokładności, adekwatności, stosowności, dostępu, niemożności uzyskania dostępu lub jakichkolwiek opóźnień w dostępie do dowolnej Zawartości Strony. Bose nie gwarantuje, że Strona będzie działać bezbłędnie ani że Strona lub serwer, na którym się znajduje, są wolne od wirusów komputerowych i innych szkodliwych elementów. Z wyjątkiem poniższych postanowień spółka Bose nie ponosi wobec użytkownika żadnej odpowiedzialności — kontraktowej, deliktowej (w tym wynikającej z zaniedbania), związanej z naruszeniem obowiązków ustawowych lub rekompensatą ani innej — za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty, niezależnie od sposobu ich powstania, które wynikły z używania Strony lub w związku z tym albo z używania, pobierania, zaufania lub uzyskiwania dostępu do jakiejkolwiek Zawartości na Stronie. Bose nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne.

Ogólne Warunki Korzystania ze Strony nie wyłączają odpowiedzialności spółki Bose (jeśli ją ponosi) wobec użytkownika za uszkodzenia ciała lub śmierć wynikające z zaniedbania ze strony spółki Bose, a także za oszustwo lub jakąkolwiek sprawę, w przypadku której wyłączenie lub próba wyłączenia odpowiedzialności przez spółkę Bose byłyby niezgodne z prawem.

Informacje międzynarodowe

Strona zawiera informacje dotyczące produktów i usług spółki Bose dostępnych poza Polską. Takie odwołania służą wyłącznie celom informacyjnym i nie sugerują, że spółka Bose zamierza udostępnić takie produkty lub usługi na terenie Polski.

Zmiana warunków

W związku z zasadą uaktualniania i doskonalenia Strony spółka Bose zastrzega sobie prawo do zmieniania Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony w dowolnym czasie, według własnego uznania, bez powiadomienia lub za powiadomieniem. Aby wiedzieć, czy Regulamin strony został zmodyfikowany przez firmę Bose, powinni Państwo regularnie do niego zaglądać. Dalsze użytkowanie lub uzyskiwanie dostępu do Strony po wprowadzeniu zmian stanowi potwierdzenie ich akceptacji. Spółka Bose zastrzega sobie również prawo do wprowadzania udoskonaleń lub zmian produktów, cen bądź programów opisanych na Stronie w dowolnym czasie, wedle własnego uznania i bez powiadomienia.

Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych

Użytkownik potwierdza, że przeczytał Politykę prywatności oraz Powiadomienie o ochronie danych Bose sp. z o.o. ( "Polityka prywatności") , a także że rozumie, na czym polega gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przesyłanie jego danych osobowych zgodnie z opisem we wspomnianej Polityce prywatności, oraz że wyraża na nie zgodę, co obejmuje m.in.:

  • użycie Państwa danych osobowych przez firmę Bose do celów marketingowych i handlowych, przy czym mają Państwo prawo do niewyrażenia zgody na wykorzystanie tych danych przez firmę Bose do akcji marketingu bezpośredniego;
  • ujawnianie Państwa danych osobowych innym podmiotom, które wykonują na zlecenie firmy Bose usługi związane z marketingiem i sprzedażą;
  • wykorzystywanie danych osobowych użytkownika przez określone strony trzecie do celów marketingu bezpośredniego, które podlega prawu użytkownika do wycofania zgody na takie wykorzystywanie danych;
  • przesyłanie danych osobowych użytkownika poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), w tym do Stanów Zjednoczonych.

Przesyłane informacje

Zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności, jeśli dowolny użytkownik Strony przekaże informacje, takie jak pytania, komentarze, sugestie itp. dotyczące Zawartości lub dowolnych produktów lub usług Bose, informacje te nie będą traktowane jako poufne, a spółka Bose nie będzie mieć żadnych zobowiązań związanych z takimi informacjami i będzie mogła je odtwarzać, wykorzystywać, ujawniać i dystrybuować wśród innych stron bez ograniczeń.Firma Bose może wykorzystać wszystkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach do dowolnego celu, włącznie z projektowaniem, produkcją lub marketingiem produktów wykorzystujących takie informacje.

Jurysdykcja

Klienci z Polski:Jeśli uzyskują Państwo dostęp do niniejszej strony z terenu Polski, niniejszy Regulamin strony podlega prawu Polskiemu oraz wszelkie spory wynikające z tego Regulaminu strony lub z nim związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce. Wszystkie rozmowy, korespondencja i umowy muszą być sporządzane lub prowadzone w języku polskim.

Pozostali odwiedzający:Jeśli uzyskują Państwo dostęp do niniejszej strony spoza terenu Polski, niniejszy Regulamin strony podlega prawu Polskiemu oraz wszelkie spory wynikające z tego Regulaminu strony lub z nim związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce. Wszystkie rozmowy, korespondencja i umowy muszą być sporządzane lub prowadzone w języku polskim.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się chronić spółkę Bose, jej podmioty zależne i stowarzyszone, agentów, pracowników oraz innych partnerów przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami lub odpowiedzialnością wobec jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym również w umotywowanym zakresie przed opłatami prawnymi, które wynikają z korzystania ze Strony przez użytkownika.

Rozdzielność postanowień

Jeśli sąd we właściwej jurysdykcji uzna dowolne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony za nieważne lub nieegzekwowalne, to postanowienie zostanie oddzielone od Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony, a inne pozostaną w mocy. Strony zobowiązują się zastąpić takie nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne postanowienie niniejszego Regulaminu strony ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym postanowieniem, które będzie, w zakresie, w jakim to będzie możliwe, służyło osiągnięciu tych samych celów gospodarczych, biznesowych lub innych.Jeśli właściwy sąd uzna, że jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu strony jest częściowo lub w pewnym stopniu nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie zachowuje moc prawne w zakresie, w jakim nie zostało uznane za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne.

Całość umowy

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania ze Strony i Polityka prywatności stanowią całą umowę między użytkownikiem a spółką Bose i zastępują wszelkie uprzednie warunki, stwierdzenia (inne niż przedstawione niezgodnie z prawdą) i umowy, pisemne lub ustne, dotyczące korzystania ze Strony.

Odstąpienie

Niewyegzekwowanie dowolnego prawa lub zadośćuczynienia przez spółkę Bose wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony albo opóźnienia w ich egzekwowaniu nie oznaczają odstąpienia od nich.

Tytuły

Tytuły podano wyłącznie jako udogodnienie i nie służą do interpretowania niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony.